#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พลอยพรรณ ศรีทองธรรม
2.เด็กหญิง เปรมวดี ลูกรัตน์
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย อัครพล พันธ์งาม
2.เด็กชาย สุรพัศ พลชัย
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ไพศาล ศิวินัย
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ อำภรัตน์
3.เด็กชาย ชุติพนธ์ โพธิ์ขาว
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาย วัฒนา แม่นทอง
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กุลภรณ์ ก้อนทอง
2.เด็กหญิง ธัญชนก ยิ้มเกิด
3.เด็กชาย พงศภัค อ่อนเกษ
4.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ แจ่มเชื้อ
5.เด็กชาย ทินวงศ์ ผ่องแผ้ว
6.เด็กหญิง กชกร กาหลง
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
3.นาง อุรา กรมพะไมย
5 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ เพ็งแจ่ม
2.เด็กหญิง ปริตา ไชยปัญญา
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สมาคม
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
6 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พรรณทิวา พิมบุตร
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญเลิศ
3.นางสาว วรรธิษา กิจเจริญ
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง อุรา กรมพะไมย
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สุรเชษฎ์ บัวแก้ว
2.เด็กชาย ปวริศ ทองสุข
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ไชยคุณ
1.นาง อุรา กรมพะไมย
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง รัตนวลี ชูชิต
1.นาง อุรา กรมพะไมย
10 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ฉลองชัย สายลุน
1.นาง ภินันตรา กุลมี
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร
2.เด็กหญิง สาวนี อ่อนเกษ
3.เด็กหญิง เกศกมล ศรีหาบุตร
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว สุดา แก้วกัลยา
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อนาฐิตา สระเงินสิงห์
2.เด็กชาย ณัฐดนัย เปรี้ยงกระโทก
3.เด็กหญิง วิชญาดา แก้วอาศา
4.เด็กชาย สมหวัง เบ้าคำ
5.เด็กหญิง กุลนันท์ สมหมาย
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นางสาว ประนอม ศิรินัย
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุสภาค
2.เด็กหญิง เพชรา กันยา
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีภักดี
4.เด็กหญิง นุตปวีณ์ ชาภัคดี
5.เด็กหญิง พิจิิตตา พันธ์หอ
1.นาง วิภาวดี ไชยทอง
2.นางสาว วิชุดา บุตรดา
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ณัฐธนันท์ วงค์มาเกษ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ศิริศักดิ์ ไชยภักดี
2.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสืบ
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปาริชาติ สีดากุล
2.เด็กหญิง โสภิดา ภูคำไพร
3.เด็กหญิง วริศา บึงราษฎร์
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ วิเศษหมื่น
1.นางสาว ประนอม ศิรินัย
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กาญจนา พิมพ์สา
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กัลยา ธรรมทวี
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ปัดจิตต์
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว สุธิมา สะอาด
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จุปะมัดตัง
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว มนัสนันท์ ยิ้มเกิด
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สีสาลี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สรวิชญ์ ไชยภักดี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ จันมะณี
2.เด็กชาย ศิวกร วงศ์ษา
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ รุ่งธนศักดิ์
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
28 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว นฤมล สายโน
2.เด็กหญิง สิรีธร พันธ์งาม
1.นางสาว วรพรรณ อ่อนเกษ
2.นางสาว ณัฐวรรณ สารบรรณ
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กรกมล แก้วอาสา
2.เด็กชาย วรากร สุระพล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย เดโชชัย บุญบุดดา
2.เด็กชาย จักรพงษ์ สากุล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ภัสดาพร บุญเพิ่ม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม