#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
2.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
3.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ณธพรรณ บุญเจือ
2.เด็กหญิง ชฎาพร ศรีบุรี
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
2.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
3.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว นภัสวรรณ รวมธรรม
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
2.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
3.เด็กหญิง นฤมล เลื่อนฤทธิ์
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นาง นิฤมล วรรณคำ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สมสุรางค์ เตมีย์กำจรเกียรติ
2.เด็กหญิง พิชาภา บุญใหญ่
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
1.นางสาว วศิรา สายบุตร
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
3.เด็กหญิง นุชนารถ สลับศรี
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สมฤดี กุกัญญา
2.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
3.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง ศิริภัสสร โขงลำ
3.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
1.นาง นิฤมล วรรณคำ
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
11 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
2.เด็กชาย จุฑาลักษณ์ รจนัย
3.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
4.เด็กชาย เบญจพล ทาเงิน
5.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
6.เด็กชาย ยุรนันท์ บรรเจิด
7.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
8.เด็กชาย วีระพงศ์ ชาลี
9.เด็กชาย เทพทัต เสียงดี
10.เด็กชาย อภิรักษ์ พรรณนาภพ
11.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศักดิวงค์
12.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
13.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
14.เด็กหญิง นุชนาถ สลับสี
15.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
16.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
17.เด็กหญิง สมสุรางค์ เตมีย์กำจรเกียรติ
18.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
19.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
20.เด็กหญิง นันทิกานต์ บุดดี
21.เด็กหญิง พัชราภรณ์ บุญเพิ่ม
22.เด็กหญิง แสงมณี หาญเชี่ยว
23.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
24.เด็กหญิง จิรารัตน์ หารปราบ
25.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
26.เด็กหญิง ฑิฆัมพร วันทอง
27.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
28.เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นสุข
29.เด็กหญิง อรจิรา สาลีพวง
30.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
31.เด็กหญิง สุจิรา ศักดิ์ปักษ์
32.เด็กชาย อภิสิทธิ์ วรรณชัย
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ใจดี
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
3.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
4.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
5.นาง สาริณี คำศรี
6.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
7.นางสาว สุพิศ ทาทอง
8.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กชาย ธนัญชัย สุโพธิ์
1.นาย สุชาติ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพิศ ทาทอง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ วะราบุตร
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
2.เด็กหญิง กุลปริยา คงสิน
1.นางสาว หนึ่งฤดี คำแพงจีน
2.นางสาว สุดารัตน์ เชื้อลี
15 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย นิธิศักดิ์ จันทาทอง
2.เด็กชาย เศษฐพงษ์ อัดโท
1.นางสาว มาริสา สลัดทุกข์
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
2.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว รัชดาภรณ์ นาดี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม