#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
2.เด็กหญิง รัตธิยา โททอง
3.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เกษมสุข
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
65.50
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บรรเทา
1.นางสาว มาริสา สลัดทุกข์
2.นางสาว วศิรา สายบุตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม