#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เศษฐภูมิ อัดโท
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำกิ่ง
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย รพีภัทร บุญใหญ่
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
3 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา บุญนำ
2.เด็กหญิง ธัญญาลักษ์ นามเวช
3.เด็กชาย ธนพล ชัยภักดี
1.นางสาว สุดารัตน์ เชื้อลี
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย นันทวุฒิ จันทร์อบ
2.เด็กชาย เจษฎา ญาณแก้ว
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
5 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
2.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร
1.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
2.นางสาว นภัสวรรณ รวมธรรม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม