#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ยศพนธ์ ต้นขั้ว
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศรีสารคาม
3.เด็กหญิง ศศิรารัตน์ ยิ่งสุด
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
2.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย จารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พลอยชมพู แถบหอม
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง โชติกา เดชโชติภัทรชนก
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พัชราภา ไชยกาล
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ยุติพงษ์ คำมอน
2.เด็กชาย วิชชากร ชัยปัญญา
3.เด็กหญิง วิภาวี บุญกิจ
1.นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
2.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กมลชนก กลมพันธ์
2.เด็กหญิง ทับทิมทอง ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ ศรีคำ
4.เด็กหญิง มนัสนันท์ วงษเกษ
5.เด็กหญิง อชิรญา วรสา
1.นาย สุประวัติ ขันทอง
2.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กิตติยา เจตินัย
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนกวนัน ทองทิพย์
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ชญา ชูผล
2.เด็กชาย กฤษณา กัลยาพันธ์
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
86.75
11
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ ภูมิพล
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วริศรา โกสุมภ์ศิริ
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิตรานุช สิมมาวัน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ สักขีนาดี
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุพิชญา พิมทะปะทัง
1.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ภูเมธ ภูริธาดาวัฒน
2.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สีไม่นาม
3.เด็กชาย ยุติวุฒิ หนองเทา
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม