#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
3.เด็กหญิง สุชญา หาบุดตะ
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
2.เด็กชาย วศิน สืบสา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม