#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง แพนนารา โกศล
2.เด็กชาย ตรัยรัตน์ กุลเสนชัย
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นาย นิรันดร์ ขันที
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณปภัช เจริญรักษ์
1.นางสาว นฤมล พร้อมพรม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มุทิตาสกุล
1.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ซาโลมอน คันธประทีป
2.เด็กชาย บฤงคพ สอนไชยยาติ
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ศิรินราพร ทาวงษ์
2.เด็กหญิง ดลพร แก้มปุม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ศุภิสรา จันทะไข่สร
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย บวรวิทย์ เสงี่ยมพงษ์
2.เด็กชาย ทนุธรรม ศรเพชร
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐชยา โชติวิวัฒนา
1.นาง อำไพ หลักบุญ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พันธ์วิรา กุมพันธ์
1.นาง วิไล บุญชู
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพรรณ สารกอง
2.เด็กหญิง อาภัสรา พูลสุข
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นาง วิไล บุญชู
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จิรายุ ธรรมรักษ์
2.เด็กชาย พัทธดนย์ สุวรรณไตรย์
3.เด็กหญิง ลักษิกา จิรรัชตาภรณ์
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง อักษราภัค อาจสำแดง
2.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
3.เด็กหญิง อรไพลิน เมาหวล
1.นาง สาวิตรี รังกระโทก
2.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
13 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชนาชล หล่อวินิจนันท์
2.เด็กหญิง อรนลิน อินสนอง
3.เด็กชาย ณัฎฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
2.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
14 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ติณภพ ทีงาม
2.เด็กชาย อนาวิล รินวงศ์
1.นาย ณัฐดนัย โพธิ์ชัย
2.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ผายบึงแก้ว
2.เด็กหญิง ภิญญดา คันทา
3.เด็กหญิง ฐิตติญา ศรีไหม
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นางสาว สุบรรณ ฉัตรสุวรรณ์
16 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธีรยุทธ วรรณเดช
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ ศรีนิล
3.เด็กหญิง ชณิดา ปรึกษาดี
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานนท์
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลนัทธ์ เสมียนรัมย์
1.นางสาว วราภรณ์์ สุราวุธ
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัชชา ลำภา
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
2.เด็กหญิง ภัทรวดี น้อยพลาย
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา
1.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ชุติกาณจน์ ทองไทย
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
4.เด็กหญิง ญาณภา ชนิดพันธ์
5.เด็กชาย ภูรินทร์ ภิบาลวงษ์
1.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชลิตา ด้วงทอง
2.เด็กหญิง กัญจณัฐ นาคสังข์
3.เด็กหญิง นภัสสร แก้วจันทร์
4.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
5.เด็กหญิง นภัสร พรรษาวนัส
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เนตรทราย จินดา
2.เด็กหญิง ลีลาวดี วารี
3.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
4.เด็กหญิง กฤติกา จันทร์เหลือง
5.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีนิล
1.นาง สุนันต์ ฤทธิ์รัตน์
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พชรมน บุญโต
2.เด็กหญิง สุนิสา บุญเสนอ
3.เด็กหญิง ยูมิ ฐานะ
4.เด็กหญิง ชลดา ผงธุลี
5.เด็กชาย กฤษฎา อำคาคูณ
1.นางสาว แสงเดือน ขันธิวัตร
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นวัติกร เติมใจ
2.เด็กชาย กอบกฤช จำปาทิพย์
3.เด็กชาย สนธิ นะรุน
4.เด็กชาย ซโลมอน คันธประทีป
5.เด็กชาย สรวิชร เหล่าพงศ์เจริญ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง สุนันต์ ฤทธิ์รัตน์
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเรือง
1.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฏฐศรันยุ์ รักษาวงศ์
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ องอาจ
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นางสาว ชาทินี สลีอ่อน
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ญิชาพร บุญเพิ่ม
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีชา
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัชชานิษฐ์ สุวรรณศิลป์
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิชัย ยิ่งคำแหง
2.เด็กชาย สะราวุฒิ มาคำ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ คงบำรุง
4.เด็กชาย ธนวัต มุสะวะ
5.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
6.เด็กชาย เศวตฉัตร ขันทอง
7.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
8.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
9.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ แก้วเกิด
10.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
11.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
12.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงศ์
13.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
14.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
15.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
16.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
17.เด็กชาย ลัทธพล ภักดีล้น
18.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
19.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฟังนิล
20.เด็กหญิง พัชรินทร์ญา พรหมมา
21.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีวะรมย์
22.เด็กหญิง ธิติมน ตีเงิน
23.เด็กหญิง ยุวนาภา ก้อนคำ
24.เด็กหญิง ฉัทชนัน ทองบ่อ
25.เด็กหญิง ธวัลหทัย เมืองคง
26.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
27.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
28.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
29.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
30.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
31.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
32.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
33.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
34.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
35.เด็กหญิง กัลยารัตน์ คูณคำตา
36.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ขันธ์บุตร
37.เด็กชาย กฤษฏิ์ ชื่นสงวน
38.เด็กหญิง จิรภิญญา ลาพันธ์
39.เด็กหญิง ณัฐณิชา จูแจ่ม
40.เด็กหญิง สุจิรา วันเจริญ
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
2.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
3.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
4.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
5.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
6.นางสาว เหมรัศมิ์ กัลยา
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
34 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง อนัญญา สัตนัน
2.เด็กหญิง สุพิชญา ภูโคก
3.เด็กหญิง ศุภากานต์ แซ่โชว์
4.เด็กหญิง มติมนต์ จำปาเต็ม
5.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ เพชรนิ่ม
6.เด็กหญิง ณพัชญา ตรองจิต
7.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทะพันธ์
8.เด็กหญิง เพชรชมพู รักชาติสกุลไทย
9.เด็กหญิง ลภัสรดา ภูทิพย์
10.เด็กหญิง ชนิกานต์ พลเยี่ยม
11.เด็กหญิง กนกกร คำปลิว
12.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
13.เด็กหญิง พรนภัส ประถมมูล
14.เด็กชาย นิรัชชา พงศาพิเชฐ
15.เด็กหญิง กนวรรณ โคสัย
16.เด็กหญิง วราภรณ์ ลาดบาศรี
17.เด็กหญิง นิษฐา พงษ์ชาติ
18.เด็กหญิง ดารุณี สุระชาติ
19.เด็กหญิง ภัคจิรา สังข์ทอง
20.เด็กหญิง ณัฐมน ชมชื่นดี
21.เด็กหญิง ชนานันท์ สลักคำ
22.เด็กหญิง อุษณีษ์ เลิศวรสิริกุล
23.เด็กหญิง ฐิติพร เตารัตน์
24.เด็กหญิง สุจิรา ท่วงที
25.เด็กหญิง รมย์ชลี ดีสุทธิ์
26.เด็กหญิง อภิชญา ส่องศรี
27.เด็กหญิง อัจฉรา ดุลคนิจ
28.เด็กหญิง จันทร์สุดา บุญรมย์
29.เด็กหญิง วริศรา จันทะคำแพง
30.เด็กหญิง ณิชา คำฤาเดช
31.เด็กหญิง ฐิติมา เกษี
32.เด็กหญิง นภัทร เนียมมูล
33.เด็กหญิง กุลนัดดา ศรีดี
34.เด็กหญิง พรรณนรา ทองขาว
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง เรืองจรรยา พละศรี
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
2.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
3.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
4.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
5.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
6.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
7.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
8.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
9.เด็กหญิง วิภาวดี พิทักษ์
10.เด็กหญิง วสุุธา ประเสริฐศรี
11.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ขันธ์บุตร
12.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
13.เด็กหญิง จิรนันท์ อิ่มอ้วน
14.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
15.เด็กหญิง ทิพย์ธิญาพร ทองจันทร์
16.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
2.นางสาว เหมรัศมิ์ กัลยา
3.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
37 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชนากานต์ สีสังข์
2.เด็กชาย สรวิทย์ ล่องลอย
3.เด็กชาย ศตายุ พร้อมพรม
1.นาง มัจฉา อินทรีย์
2.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
90.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ธันยพร เภสัชชา
2.เด็กหญิง ต้นว่าน คะนองมาก
3.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นาย สุพระไทย กาหลง
39 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
2.เด็กชาย สิทธิพร โยธา
3.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
4.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
5.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงศ์
6.เด็กชาย ธนภัทร กล้าวาจา
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
8.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
9.เด็กชาย จักรกฤษณ์ พงค์ชาติ
10.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
11.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ประกิจ น้อยสงวน
3.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
4.นาง สมคิด จำเริญสุข
40 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.51
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ธรรมลี
1.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
41 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จินดามณี ภาราศี
2.เด็กหญิง ตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยาพงศ์
3.เด็กหญิง สรัญพร แก้วจาระนัย
1.นาง อำไพ หลักบุญ
2.นางสาว นฤมล พร้อมพรม
42 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พฤษภา จามะรีย์
2.เด็กชาย จาฎพัจน์ เหมือนมาตย์
1.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
2.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง หทัยชนก แก้วคำสอน
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ รุ่งแก้ว
3.เด็กหญิง พิมพ์ประภา บัวชุม
4.เด็กหญิง สุพิชญา ทวามั่น
5.เด็กหญิง กานต์ธิดา นิตอินทร์
6.เด็กหญิง รุ่งนภา ถนอม
7.เด็กหญิง นวรัตน์ ทองมนต์
8.เด็กหญิง ประภาพรรณ เสตรา
9.เด็กหญิง พิทยาภรณ์ วรรณทวี
10.เด็กหญิง ภัชราภา สุขชาติ
1.นาง พรทิพย์ ยวงปรางค์
2.นาง สุปัน ทานะ
3.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
44 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พรนภัส อนันต์สินชัย
2.เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์
3.เด็กหญิง พิมพ์วิภา โกศล
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
2.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
45 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เพ็ญสิริ ศรีสวัสดิ์
2.เด็กหญิง อรุณทิพา วิวาสุขุ
3.เด็กหญิง สาริศา ใจเครือ
1.นาง สมพร ประสาร
2.นาง ทองใบ ทันนา
46 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ฉัตรพิชัย แซ่เตีย
2.เด็กหญิง คมธมน อินทปัญญา
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ตาบุดดา
1.นาง เปรมปรีดิ์ ศรีเมือง
48 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรศยา เกตุตากแดด
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นางสาว พลอยไพลิน เขตจตุรัส

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม