#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุพิชญา อาสม
2.เด็กหญิง วรัชยา โพธิพันธ์
3.เด็กหญิง ปวีณ์นุช พิมาทัย
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง อลิสา วิลามาศ
2.เด็กหญิง ดารณี สุระชาติ
3.เด็กหญิง พิชญาพร โพธิพันธ์
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
2.นาง วิไล บุญชู
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นนทพัทร์ อินทรสุขศรี
2.เด็กชาย ชญานนท์ สมพร
1.นางสาว ธัญสุดา ทัพใจหาญ
2.นางสาว นริศรา อ่อนหวาน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม