#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชญานินทร์ ทองปาน
2.เด็กหญิง เมษยา คชแพทย์
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาลิกา กระวันทา
2.เด็กหญิง วิมลมณี สีอ่อน
3.เด็กชาย จักรพงษ์ ฤทธิเดช
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรพร ทำพันธ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ประเสริฐชาติ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ลลิดา อรพรรณ์
2.เด็กชาย สันติภาพ จันทุภา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปรนปรือ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุธาสินี จันทุภา
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง แก้วมณี บุญเกิด
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
2.เด็กชาย ปฐมพร นิสสัย
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย พงศกร กองวงค์
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย สุระชาติ ชอบทอง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ศรีกุล
2.เด็กชาย ภคิน หยิบยก
3.เด็กชาย ธเนศ สีสิ้ว
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุภาวดี พะวงษ์แสง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกตุมณี ตอนศรี
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ กาลพัฒน์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชาภรณ์ คำโสม
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี ชื่นใจ
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เบญจมาศ บุรมย์
2.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ปรนปรือ
2.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
3.เด็กหญิง อริสรา เรืองอยู่
4.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
5.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
6.เด็กหญิง ชลธิชา ลีบาง
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันสายออ
8.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง นิภาพร ส่งเสริม
4.นางสาว จุฑาภรณ์ ทาระ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย บัญญวัติ ห่อทรัพย์
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กล้าแข็ง
2.เด็กหญิง ปุณยาพร เที่ยงธรรม
3.เด็กหญิง พัณณิตา ชัยนุรัตน์
1.นาง อัญชนา บุญสุข
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร สมหวัง
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ อินทร์ประสงค์
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง
2.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม