#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
67.50
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธิติพันธ์ ขาวสลับ
2.เด็กชาย นัทธสิทธิ์ ประชุมชัย
3.เด็กชาย ธรานนท์ ถนอมศรี
4.เด็กชาย สิทธิชัย พุฒพันธ์
5.เด็กชาย กฤษณะ ทำเนาว์
6.เด็กชาย วัฒนา ทองทิพย์
1.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
2.นาย เกียรติศักดิ์ บุญจริง
3.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
60.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เสนาภักดิ์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดวงจันทร์
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ องอาจ
1.นาง สุภาพร ขันตี
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวงาม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีเมือง
3.เด็กหญิง อาภาพร จันทิมา
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
2.นาง จินดา พูลเพิ่ม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม