#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วรัชยา ครองใจ
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา มาตศรี
3.เด็กหญิง ปาระตี กลอนกระโทก
1.นางสาว วนิดา มะลัย
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
82.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ญาณี คันทา
2.เด็กชาย วิศวะ คำภิหนู
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธัญวัฒน์ รัตนะ
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พุทธธิดา ระโส
1.นางสาว ขวัญชนก กงกัญญา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นันทภัค ประสานทอง
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จะเยืองรัมย์
1.นางสาว ลัดดาวัลย์ จารนัย
2.นางสาว ขวัญชนก กงกัญญา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อธิชา ศรีอำนาจ
2.เด็กชาย พิยวัฒน์ พรมสกุล
3.เด็กหญิง สิรภัทร วันศรี
4.เด็กหญิง วราพร เงินยวง
5.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พากเพียร
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.นาย นครินทร์ ติงชาติ
2.เด็กหญิง กาญจนธัช ชนะวงษ์
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
2.นางสาว ทัศวรรณ วงศ์ทอง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
87.56
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สรวิชญ์ รัตนะ
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ คล่องแคล่ว
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นาย สมาน บุญรักษา
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ประจญ
2.เด็กชาย อมรเทพ รัตนะ
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นาย สมาน บุญรักษา
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ลึกลาภ
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จตุรวิทย์ แก่นกุหลาบ
2.เด็กชาย ทินกร คันทา
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เลิศณรงค์ บุญขาว
2.เด็กชาย ณัฐธพงษ์ เลิศอนันต์วิมล
3.เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ จันทร์พุ่ม
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปรียาดา บุตทะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ไชยโคตร
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชาคริส แก้วภักดี
1.นางสาว วนิดา มะลัย
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จุฑามณี สืบหล้า
1.นางสาว วนิดา มะลัย
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปัณฑิกะ สีดา
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำเรือง
3.เด็กหญิง นภัสสร ชัยปัญญา
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.60
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ จูมคำ
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย พรชัย หล้าศรี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม