#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
2.เด็กหญิง นันทนัท ครองเชื้อ
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิราวรรณ ริปุเรือง
2.เด็กหญิง อลิษา พึ่งเพี้ย
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นางสาว ขวัญชนก กงกัญญา
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จิติพงษ์ บุญมา
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นันทิตา บุญขาว
2.เด็กหญิง พิยะดา แซ่ตั้ง
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง เบญจามิน กองแก้ว
2.เด็กหญิง กันตา วรโคตร
3.เด็กหญิง นัฐริกา มณีวงษ์
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มลฑิตา รูปสม
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
2.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม