#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาคำ
1.นาง ศิรยา ไสว
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สุธิดา พิมูลชาติ
1.นาง ศิรยา ไสว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม