#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อัญชลี แก้วกอง
2.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นาย วิชัย ทองแกะ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริโสภา อินตะพันธ์
2.เด็กหญิง อาริยา อินทร์เหลา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ บุราคร
1.นางสาว ลลิตา ปาละทา
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย อภิชล พรมวันดี
2.เด็กชาย มนตรี ผิวอ่อน
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
4.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
5.เด็กชาย ภควัต สายทองคำ
6.เด็กชาย ศุภกร กงแก้ว
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นางสาว อรุณ ศรเพชร
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง รัญชิดา คำภา
2.เด็กหญิง สุนันทา ศิริคำ
3.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กชาย บุญชู หวลคนึง
3.เด็กชาย ไตรภพ รัชตะวรรณ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาย วิชัย สาสาย
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง ภนิดา ยอดวงศา
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย มังกร วงค์พรม
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
2.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพัชร ชมคำ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จริยา โคสา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง กรอปแก้ว มีใจ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย สงกรานต์ ชะมา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธุ์
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม