#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย สุรชัย งามเจริญ
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อินทะพันธ์
1.นาย ปิยวัฒน์ สลับศรี
2.นางสาว ศิริดานันท์ จูมสีมา
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย แก้วกล้า แก้วชะอุ่ม
1.นาง นงค์ แสงเดช
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
77.10
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ปิยะพัฒน์ กงล้อม
2.เด็กชาย วรพงษ์ ทองน้อย
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุดาพร ทิพย์สิงห์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อริชา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ทรายแก้ว เพ็ชรดี
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม