#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภักดิ์คินัย พึ่งเมือง
2.เด็กชาย วัฒนพงศ์ มีวงษ์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สุภาพ
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รพีภัทร ศิลปนนท์
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ไชยวุฒิ เลิศศรี
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา สายจันทร์
3.เด็กหญิง ภัทรจิตรา สมเพชร
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม