#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วินัญรัตน์ สุดจันทึก
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สายาง
3.เด็กชาย อดิศร นารี
4.เด็กหญิง ปภาวี รอดภักดี
5.เด็กชาย กิตติมาศักดิ์ บุดดาซุย
6.เด็กหญิง สุภัทรา จันทรักษา
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
3.นาย ภูผา เค้างิ้ว
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยาดี
3.เด็กชาย ณัฐพล สมรูป
4.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
5.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นางวงค์
6.เด็กชาย ณัฐพล พรมภักดิ์
1.นางสาว นภสร ท่วงที
2.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
3.นาย นวพล นิลวงษ์
3 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.75
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย บุญรุ่ง คุณสิม
2.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73.33
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
2.เด็กชาย ธัญเทพ กันศัตรู
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
1.นาย สมนึก พันมะลี
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
7 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู
2.เด็กหญิง นีราพรรณ ฉัตทันต์
1.นางสาว กวินารัตน์ อภัยศิลา
2.นาง อรชร คำศรี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
78.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม