#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ สายปัญญา
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว ประภัสรา โสแว
2.นางสาว จิตราพร ภูมิพัฒน์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย นิวัฒนา รัตนะ
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สมุทร วรรทวี
2.เด็กหญิง นันทิชา ชบา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
2.เด็กชาย ภูวดล โนนกัลยา
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
2.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวเดช แฟนไธสง
2.เด็กชาย วรวุฒิ คำสะ
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ภาชา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง นางอิสราภรณ์ แก้วคำสอน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม