สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 52 21 8 12 41 48 3 1 52
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 56 11 5 2 18 34 11 2 47
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 11 5 4 20 29 6 0 35
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 25 8 1 1 10 15 6 3 24
5 โรงเรียนบ้านตูม 45 7 6 8 21 34 8 2 44
6 โรงเรียนบ้านตาเอก 37 7 4 3 14 27 7 0 34
7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 52 6 11 5 22 38 4 2 44
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 30 6 1 4 11 19 6 0 25
9 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 6 5 3 14 17 6 3 26
10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 41 6 1 3 10 31 5 1 37
11 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 6 0 3 9 19 2 0 21
12 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 24 5 2 1 8 19 3 1 23
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 5 2 1 8 14 1 3 18
14 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 44 5 5 7 17 33 4 4 41
15 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 5 1 0 6 6 5 2 13
16 โรงเรียนบ้านพยอม 14 4 2 1 7 13 1 0 14
17 โรงเรียนบ้านสามเส้า 18 4 2 2 8 12 2 3 17
18 โรงเรียนบ้านดู่ 11 4 1 0 5 8 0 1 9
19 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 3 3 3 9 25 4 3 32
20 โรงเรียนบ้านสว่าง 11 3 1 0 4 5 1 1 7
21 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 11 3 1 1 5 9 2 0 11
22 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 21 3 1 2 6 12 5 0 17
23 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 27 3 3 1 7 14 6 1 21
24 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 3 1 0 4 4 0 0 4
25 โรงเรียนบ้านโดนอาว 24 3 0 2 5 16 5 2 23
26 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 17 3 0 1 4 11 3 0 14
27 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 15 2 1 0 3 8 0 1 9
28 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 28 2 5 0 7 24 3 0 27
29 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 14 2 1 0 3 11 0 1 12
30 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 2 1 0 3 10 8 0 18
31 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 16 2 2 0 4 10 1 0 11
32 โรงเรียนบ้านจองกอ 10 2 0 1 3 5 1 1 7
33 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 2 2 0 4 4 2 1 7
34 โรงเรียนบ้านดาน 13 2 1 0 3 12 1 0 13
35 โรงเรียนบ้านปุน 18 2 4 1 7 16 2 0 18
36 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 9 2 3 1 6 8 1 0 9
37 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 7 2 1 2 5 6 1 0 7
38 โรงเรียนบ้านกระทิง 4 2 0 0 2 3 0 1 4
39 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 21 2 1 3 6 12 5 4 21
40 โรงเรียนบ้านหนองยาว 13 2 0 1 3 8 4 0 12
41 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 26 2 3 2 7 20 1 2 23
42 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 2 2 1 5 8 0 1 9
43 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 2 0 0 2 3 0 0 3
44 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 10 2 2 1 5 7 0 1 8
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 16 2 1 1 4 11 5 0 16
46 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 16 2 0 1 3 8 4 2 14
47 โรงเรียนบ้านตาแท่น 19 1 2 1 4 13 4 0 17
48 โรงเรียนบ้านตาปรก 25 1 1 1 3 13 5 3 21
49 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 7 1 1 0 2 3 0 3 6
50 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 10 1 1 0 2 4 3 1 8
51 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 13 1 1 3 5 12 1 0 13
52 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 4 1 1 2 4 4 0 0 4
53 โรงเรียนบ้านกันจาน 8 1 0 0 1 6 1 0 7
54 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 19 1 1 1 3 13 5 0 18
55 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 17 1 1 1 3 12 1 0 13
56 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 6 1 0 0 1 3 0 0 3
57 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 1 1 1 3 7 4 1 12
58 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 7 1 0 1 2 4 2 0 6
59 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 16 1 1 1 3 9 4 2 15
60 โรงเรียนบ้านสลับ 7 1 1 2 4 6 1 0 7
61 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 8 1 0 0 1 6 2 0 8
62 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 3 1 1 0 2 2 1 0 3
63 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 1 1 0 2 5 2 1 8
64 โรงเรียนบ้านหนองคู 9 1 0 1 2 3 3 2 8
65 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 29 1 1 0 2 18 3 1 22
66 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 1 0 0 1 3 0 0 3
67 โรงเรียนบ้านหนองจิก 30 1 2 2 5 17 6 5 28
68 โรงเรียนบ้านผือ 10 1 0 0 1 3 5 1 9
69 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 1 0 0 1 4 1 1 6
70 โรงเรียนบ้านกันจด 2 1 0 0 1 1 1 0 2
71 โรงเรียนบ้านชำเขียน 3 1 1 0 2 2 0 0 2
72 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 3 1 1 0 2 2 0 1 3
73 โรงเรียนบ้านด่าน 13 1 0 1 2 8 2 0 10
74 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 27 1 2 4 7 16 3 0 19
75 โรงเรียนบ้านขะยูง 10 1 1 1 3 3 1 0 4
76 โรงเรียนโนนสูง 3 1 0 0 1 3 0 0 3
77 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 3 1 0 0 1 1 1 0 2
78 โรงเรียนบ้านขนุน 39 1 1 2 4 24 8 4 36
79 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 5 1 1 0 2 4 0 0 4
80 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 9 1 2 0 3 6 1 1 8
81 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 4 1 0 0 1 2 2 0 4
82 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 19 1 2 1 4 9 4 3 16
83 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 15 1 0 1 2 8 3 3 14
84 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 8 1 0 0 1 5 1 0 6
85 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 14 1 1 1 3 11 0 1 12
86 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 16 1 1 2 4 12 2 1 15
87 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 14 1 0 1 2 11 1 1 13
88 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 45 1 10 4 15 31 8 1 40
89 โรงเรียนบ้านโนนสูง 13 1 2 2 5 9 4 0 13
90 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 1 0 0 1 4 1 0 5
91 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 26 1 5 2 8 16 5 2 23
92 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 5 1 2 1 4 5 0 0 5
93 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 4 1 0 0 1 4 0 0 4
94 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 10 1 0 1 2 6 2 1 9
95 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 9 1 1 1 3 9 0 0 9
96 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 2 1 0 0 1 2 0 0 2
รวม 2,318 241 203 186 630 1,503 388 147 536

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม