#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 52 48 3 1 52
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 56 34 11 2 47
3 โรงเรียนบ้านตูม 45 34 8 2 44
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 52 38 4 2 44
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 44 33 4 4 41
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 45 31 8 1 40
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 41 31 5 1 37
8 โรงเรียนบ้านขนุน 39 24 8 4 36
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 29 6 0 35
10 โรงเรียนบ้านตาเอก 37 27 7 0 34
11 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 25 4 3 32
12 โรงเรียนบ้านหนองจิก 30 17 6 5 28
13 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 28 24 3 0 27
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 17 6 3 26
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 30 19 6 0 25
16 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 25 15 6 3 24
17 โรงเรียนบ้านโดนอาว 24 16 5 2 23
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 26 20 1 2 23
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 26 16 5 2 23
20 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 24 19 3 1 23
21 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 25 20 2 1 23
22 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 29 18 3 1 22
23 โรงเรียนบ้านตาปรก 25 13 5 3 21
24 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 21 12 5 4 21
25 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 22 12 7 2 21
26 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 19 2 0 21
27 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 27 14 6 1 21
28 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 27 16 3 0 19
29 โรงเรียนบ้านปุน 18 16 2 0 18
30 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 19 13 5 0 18
31 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 10 8 0 18
32 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 14 1 3 18
33 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 21 12 5 0 17
34 โรงเรียนบ้านตาแท่น 19 13 4 0 17
35 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 21 8 6 3 17
36 โรงเรียนบ้านสามเส้า 18 12 2 3 17
37 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 19 9 4 3 16
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 16 11 5 0 16
39 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 16 12 2 1 15
40 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 16 9 4 2 15
41 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 15 8 3 3 14
42 โรงเรียนบ้านพยอม 14 13 1 0 14
43 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 16 8 4 2 14
44 โรงเรียนบ้านจานบัว 15 13 1 0 14
45 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 19 8 2 4 14
46 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 17 11 3 0 14
47 โรงเรียนบ้านกระเบา 15 8 6 0 14
48 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 17 6 5 2 13
49 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 17 9 3 1 13
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง 13 9 4 0 13
51 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 14 11 1 1 13
52 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 13 12 0 1 13
53 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 17 12 1 0 13
54 โรงเรียนบ้านดาน 13 12 1 0 13
55 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 6 5 2 13
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 9 3 1 13
57 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 13 12 1 0 13
58 โรงเรียนบ้านระหาร 13 11 2 0 13
59 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 14 11 0 1 12
60 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 14 11 0 1 12
61 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 7 4 1 12
62 โรงเรียนบ้านหนองยาว 13 8 4 0 12
63 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 16 10 1 0 11
64 โรงเรียนบ้านสดำ 12 7 1 3 11
65 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 11 6 3 2 11
66 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 11 9 2 0 11
67 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 11 10 1 0 11
68 โรงเรียนบ้านบักดอง 12 10 1 0 11
69 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 10 7 3 0 10
70 โรงเรียนบ้านขนาด 11 8 0 2 10
71 โรงเรียนบ้านด่าน 13 8 2 0 10
72 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 12 6 3 1 10
73 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 10 6 2 1 9
74 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 11 4 4 1 9
75 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 8 0 1 9
76 โรงเรียนบ้านดู่ 11 8 0 1 9
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 10 6 2 1 9
78 โรงเรียนบ้านผือ 10 3 5 1 9
79 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 7 1 1 9
80 โรงเรียนบ้านจานเลียว 10 8 1 0 9
81 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 9 8 1 0 9
82 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 9 8 1 0 9
83 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 15 8 0 1 9
84 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 9 9 0 0 9
85 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 10 4 3 1 8
86 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 9 4 3 1 8
87 โรงเรียนบ้านหนองคู 9 3 3 2 8
88 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 10 7 0 1 8
89 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 8 6 2 0 8
90 โรงเรียนบ้านจะเนียว 12 7 0 1 8
91 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 5 2 1 8
92 โรงเรียนบ้านกันทรอม 9 5 3 0 8
93 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 9 6 1 1 8
94 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 9 5 3 0 8
95 โรงเรียนบ้านโนนงาม 8 8 0 0 8
96 โรงเรียนบ้านจองกอ 10 5 1 1 7
97 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 7 7 0 0 7
98 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 4 2 1 7
99 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 7 6 1 0 7
100 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 7 4 1 2 7
101 โรงเรียนบ้านกันจาน 8 6 1 0 7
102 โรงเรียนบ้านสว่าง 11 5 1 1 7
103 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 9 3 3 1 7
104 โรงเรียนบ้านภูทอง 8 6 1 0 7
105 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 7 2 5 0 7
106 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 8 5 1 1 7
107 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 7 5 2 0 7
108 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 6 1 0 7
109 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 7 0 0 7
110 โรงเรียนบ้านชำม่วง 7 4 2 1 7
111 โรงเรียนบ้านสลับ 7 6 1 0 7
112 โรงเรียนบ้านกระหวัน 9 5 0 1 6
113 โรงเรียนบ้านสะพุง 6 5 1 0 6
114 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 8 6 0 0 6
115 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 7 5 1 0 6
116 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 4 1 1 6
117 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 7 3 0 3 6
118 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 8 5 1 0 6
119 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 7 4 2 0 6
120 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 6 3 1 1 5
121 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 6 3 1 1 5
122 โรงเรียนบ้านนารังกา 5 5 0 0 5
123 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 6 4 0 1 5
124 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 2 1 2 5
125 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 5 3 1 1 5
126 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 5 5 0 0 5
127 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 5 0 5 0 5
128 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 4 1 0 5
129 โรงเรียนบ้านตระกาจ 5 3 1 1 5
130 โรงเรียนบ้านเดื่อ 7 4 1 0 5
131 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 4 1 0 5
132 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 6 1 3 1 5
133 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 5 4 1 0 5
134 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 1 2 1 4
135 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 6 1 3 0 4
136 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 5 4 0 0 4
137 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 4 2 2 0 4
138 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 8 3 1 0 4
139 โรงเรียนมหาราช 2 4 2 2 0 4
140 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 4 4 0 0 4
141 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 4 4 0 0 4
142 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 5 2 2 0 4
143 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 4 2 2 0 4
144 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 4 0 0 4
145 โรงเรียนบ้านกระทิง 4 3 0 1 4
146 โรงเรียนบ้านหนองทา 4 3 0 1 4
147 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 4 4 0 0 4
148 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 5 1 2 1 4
149 โรงเรียนบ้านขะยูง 10 3 1 0 4
150 โรงเรียนบ้านกระบี่ 3 3 0 0 3
151 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 6 3 0 0 3
152 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 3 1 1 1 3
153 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 3 0 0 3
154 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 2 1 0 3
155 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 3 2 1 0 3
156 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 2 1 0 3
157 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 4 1 2 0 3
158 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 4 2 0 1 3
159 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 3 2 1 0 3
160 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 3 0 0 3
161 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 1 2 0 3
162 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 1 2 0 3
163 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 3 2 1 0 3
164 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 4 2 0 1 3
165 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 3 2 1 0 3
166 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 3 2 0 1 3
167 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 1 0 2 3
168 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 4 1 1 1 3
169 โรงเรียนโนนสูง 3 3 0 0 3
170 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 4 2 0 0 2
171 โรงเรียนบ้านโตนด 3 2 0 0 2
172 โรงเรียนบ้านระโยง 4 1 1 0 2
173 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 0 1 1 2
174 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 2 0 0 2
175 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 2 0 0 2
176 โรงเรียนบ้านกันจด 2 1 1 0 2
177 โรงเรียนบ้านซำ 2 1 0 1 2
178 โรงเรียนบ้านนาขนวน 5 1 0 1 2
179 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 1 1 0 2
180 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 2 0 0 2
181 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 1 1 0 2
182 โรงเรียนบ้านขนา 3 1 1 0 2
183 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 2 2 0 0 2
184 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 2 0 0 2
185 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 1 1 0 2
186 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 2 2 0 0 2
187 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 2 0 2
188 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 3 1 1 0 2
189 โรงเรียนบ้านชำเขียน 3 2 0 0 2
190 โรงเรียนบ้านตายู 2 2 0 0 2
191 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2 0 0 2
192 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 2 2 0 0 2
193 โรงเรียนบ้านอาราง 1 0 1 0 1
194 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 1 0 0 1
195 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 1 0 0 1
196 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0 0 1 1
197 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 0 0 1 1
198 โรงเรียนบ้านตานวน 1 1 0 0 1
199 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 1 0 0 1
200 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 0 0 1 1
201 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0 1 0 1
202 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 0 1 0 1
203 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 1 0 0 1
204 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 1 0 0 1
รวม 2,318 1,503 388 147 536


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม