สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 48 3 1 52
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 34 11 2 47
3 โรงเรียนบ้านตูม 34 8 2 44
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 38 4 2 44
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 33 4 4 41
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 31 8 1 40
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 31 5 1 37
8 โรงเรียนบ้านขนุน 24 8 4 36
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 29 6 0 35
10 โรงเรียนบ้านตาเอก 27 7 0 34
11 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 25 4 3 32
12 โรงเรียนบ้านหนองจิก 17 6 5 28
13 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 24 3 0 27
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 17 6 3 26
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 19 6 0 25
16 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 15 6 3 24
17 โรงเรียนบ้านโดนอาว 16 5 2 23
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 20 1 2 23
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 5 2 23
20 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 19 3 1 23
21 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 20 2 1 23
22 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 18 3 1 22
23 โรงเรียนบ้านตาปรก 13 5 3 21
24 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 12 5 4 21
25 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 12 7 2 21
26 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 19 2 0 21
27 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 14 6 1 21
28 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 16 3 0 19
29 โรงเรียนบ้านปุน 16 2 0 18
30 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 13 5 0 18
31 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 10 8 0 18
32 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 14 1 3 18
33 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 12 5 0 17
34 โรงเรียนบ้านตาแท่น 13 4 0 17
35 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 8 6 3 17
36 โรงเรียนบ้านสามเส้า 12 2 3 17
37 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 9 4 3 16
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 11 5 0 16
39 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 12 2 1 15
40 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 9 4 2 15
41 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 8 3 3 14
42 โรงเรียนบ้านพยอม 13 1 0 14
43 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 8 4 2 14
44 โรงเรียนบ้านจานบัว 13 1 0 14
45 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 8 2 4 14
46 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 11 3 0 14
47 โรงเรียนบ้านกระเบา 8 6 0 14
48 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 6 5 2 13
49 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 9 3 1 13
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง 9 4 0 13
51 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 11 1 1 13
52 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 12 0 1 13
53 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 12 1 0 13
54 โรงเรียนบ้านดาน 12 1 0 13
55 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 6 5 2 13
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 9 3 1 13
57 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 12 1 0 13
58 โรงเรียนบ้านระหาร 11 2 0 13
59 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 11 0 1 12
60 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 11 0 1 12
61 โรงเรียนบ้านตระกวน 7 4 1 12
62 โรงเรียนบ้านหนองยาว 8 4 0 12
63 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 10 1 0 11
64 โรงเรียนบ้านสดำ 7 1 3 11
65 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 6 3 2 11
66 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 9 2 0 11
67 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 10 1 0 11
68 โรงเรียนบ้านบักดอง 10 1 0 11
69 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 7 3 0 10
70 โรงเรียนบ้านขนาด 8 0 2 10
71 โรงเรียนบ้านด่าน 8 2 0 10
72 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 6 3 1 10
73 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 6 2 1 9
74 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 4 4 1 9
75 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 8 0 1 9
76 โรงเรียนบ้านดู่ 8 0 1 9
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 6 2 1 9
78 โรงเรียนบ้านผือ 3 5 1 9
79 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 7 1 1 9
80 โรงเรียนบ้านจานเลียว 8 1 0 9
81 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 8 1 0 9
82 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 8 1 0 9
83 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 8 0 1 9
84 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 9 0 0 9
85 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 4 3 1 8
86 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 4 3 1 8
87 โรงเรียนบ้านหนองคู 3 3 2 8
88 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 7 0 1 8
89 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 6 2 0 8
90 โรงเรียนบ้านจะเนียว 7 0 1 8
91 โรงเรียนบ้านปะทาย 5 2 1 8
92 โรงเรียนบ้านกันทรอม 5 3 0 8
93 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 6 1 1 8
94 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 5 3 0 8
95 โรงเรียนบ้านโนนงาม 8 0 0 8
96 โรงเรียนบ้านจองกอ 5 1 1 7
97 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 7 0 0 7
98 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 4 2 1 7
99 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 6 1 0 7
100 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 4 1 2 7
101 โรงเรียนบ้านกันจาน 6 1 0 7
102 โรงเรียนบ้านสว่าง 5 1 1 7
103 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 3 3 1 7
104 โรงเรียนบ้านภูทอง 6 1 0 7
105 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 5 0 7
106 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 5 1 1 7
107 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 5 2 0 7
108 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 1 0 7
109 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 0 0 7
110 โรงเรียนบ้านชำม่วง 4 2 1 7
111 โรงเรียนบ้านสลับ 6 1 0 7
112 โรงเรียนบ้านกระหวัน 5 0 1 6
113 โรงเรียนบ้านสะพุง 5 1 0 6
114 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 6 0 0 6
115 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 5 1 0 6
116 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 4 1 1 6
117 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 3 0 3 6
118 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 5 1 0 6
119 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 4 2 0 6
120 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 3 1 1 5
121 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 1 1 5
122 โรงเรียนบ้านนารังกา 5 0 0 5
123 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 4 0 1 5
124 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 2 5
125 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 1 1 5
126 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 5 0 0 5
127 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 0 5 0 5
128 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 4 1 0 5
129 โรงเรียนบ้านตระกาจ 3 1 1 5
130 โรงเรียนบ้านเดื่อ 4 1 0 5
131 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 4 1 0 5
132 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 3 1 5
133 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 4 1 0 5
134 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 1 2 1 4
135 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1 3 0 4
136 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 4 0 0 4
137 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 2 0 4
138 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 3 1 0 4
139 โรงเรียนมหาราช 2 2 2 0 4
140 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 4 0 0 4
141 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 4 0 0 4
142 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 2 2 0 4
143 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 2 2 0 4
144 โรงเรียนบ้านดอนข่า 4 0 0 4
145 โรงเรียนบ้านกระทิง 3 0 1 4
146 โรงเรียนบ้านหนองทา 3 0 1 4
147 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 4 0 0 4
148 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 2 1 4
149 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 1 0 4
150 โรงเรียนบ้านกระบี่ 3 0 0 3
151 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 3 0 0 3
152 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 1 1 1 3
153 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 0 0 3
154 โรงเรียนบ้านโนนจิก 2 1 0 3
155 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 2 1 0 3
156 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 2 1 0 3
157 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1 2 0 3
158 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 2 0 1 3
159 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 2 1 0 3
160 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 3
161 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 2 0 3
162 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1 2 0 3
163 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 2 1 0 3
164 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 2 0 1 3
165 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 1 0 3
166 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 2 0 1 3
167 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 0 2 3
168 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 1 1 1 3
169 โรงเรียนโนนสูง 3 0 0 3
170 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 2 0 0 2
171 โรงเรียนบ้านโตนด 2 0 0 2
172 โรงเรียนบ้านระโยง 1 1 0 2
173 โรงเรียนบ้านคำกลาง 0 1 1 2
174 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 2
175 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 0 0 2
176 โรงเรียนบ้านกันจด 1 1 0 2
177 โรงเรียนบ้านซำ 1 0 1 2
178 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 0 1 2
179 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 1 0 2
180 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 0 0 2
181 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 1 0 2
182 โรงเรียนบ้านขนา 1 1 0 2
183 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 2 0 0 2
184 โรงเรียนบ้านเพ็ก 2 0 0 2
185 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1 0 2
186 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 2 0 0 2
187 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 2 0 2
188 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1 0 2
189 โรงเรียนบ้านชำเขียน 2 0 0 2
190 โรงเรียนบ้านตายู 2 0 0 2
191 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 0 0 2
192 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 2 0 0 2
193 โรงเรียนบ้านอาราง 0 1 0 1
194 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 0 0 1
195 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 0 0 1
196 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0 0 1 1
197 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 0 0 1 1
198 โรงเรียนบ้านตานวน 1 0 0 1
199 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 0 0 1
200 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 0 0 1 1
201 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 0 1 0 1
202 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 1 0 1
203 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 0 0 1
204 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 1 0 0 1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม