สรุปเหรียญตามระดับช่วงชั้น
#
ชื่อโรงเรียน
อนุบาล
ประถม
มัธยม
ไม่จำกัดช่วงชั่น
รวม
รวม
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 0 0 1 47 3 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 0 0 2 17 6 2 25 15 5 0 20 0 0 0 0
3 โรงเรียนบ้านตูม 1 0 0 1 7 6 1 14 26 2 1 29 0 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 2 0 0 2 22 3 2 27 14 1 0 15 0 0 0 0
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 12 1 2 15 20 3 2 25 0 0 0 0
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 11 4 0 15 20 4 1 25 0 0 0 0
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 0 0 1 13 2 0 15 17 3 1 21 0 0 0 0
8 โรงเรียนบ้านขนุน 1 1 0 2 10 2 2 14 13 5 2 20 0 0 0 0
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1 0 0 1 12 2 0 14 16 4 0 20 0 0 0 0
10 โรงเรียนบ้านตาเอก 0 1 0 1 13 1 0 14 14 5 0 19 0 0 0 0
11 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 2 0 0 2 23 4 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0
12 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0 0 7 3 4 14 10 3 1 14 0 0 0 0
13 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 0 0 0 0 24 3 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 0 0 0 0 4 4 0 8 13 2 3 18 0 0 0 0
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 0 0 2 5 1 0 6 12 5 0 17 0 0 0 0
16 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 7 3 2 12 8 3 1 12 0 0 0 0
17 โรงเรียนบ้านโดนอาว 0 0 0 0 16 5 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 1 0 0 1 11 0 0 11 8 1 2 11 0 0 0 0
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 0 0 0 0 7 1 0 8 9 4 2 15 0 0 0 0
20 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 0 0 0 0 6 0 0 6 13 3 1 17 0 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 0 0 0 0 20 2 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
22 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 1 1 0 2 8 1 1 10 9 1 0 10 0 0 0 0
23 โรงเรียนบ้านตาปรก 0 0 0 0 13 5 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0
24 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 0 0 12 5 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0
25 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 2 0 0 2 3 5 2 10 7 2 0 9 0 0 0 0
26 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 0 0 0 0 6 1 0 7 13 1 0 14 0 0 0 0
27 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 3 2 1 6 11 3 0 14 0 0 0 0
28 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 2 2 0 4 14 1 0 15 0 0 0 0
29 โรงเรียนบ้านปุน 0 0 0 0 7 1 0 8 9 1 0 10 0 0 0 0
30 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 0 0 0 0 7 3 0 10 6 2 0 8 0 0 0 0
31 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 4 4 0 8 6 4 0 10 0 0 0 0
32 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0 0 5 1 3 9 9 0 0 9 0 0 0 0
33 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 4 2 0 6 7 3 0 10 0 0 0 0
34 โรงเรียนบ้านตาแท่น 0 0 0 0 6 3 0 9 7 1 0 8 0 0 0 0
35 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 0 0 0 0 8 6 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0
36 โรงเรียนบ้านสามเส้า 1 0 0 1 5 1 1 7 6 1 2 9 0 0 0 0
37 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 0 0 0 0 9 4 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1 0 0 1 10 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
39 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 1 0 0 1 11 2 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
40 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 0 0 0 0 6 2 1 9 3 2 1 6 0 0 0 0
41 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 0 0 0 0 5 3 1 9 3 0 2 5 0 0 0 0
42 โรงเรียนบ้านพยอม 0 0 0 0 13 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
43 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 0 0 0 0 2 4 1 7 6 0 1 7 0 0 0 0
44 โรงเรียนบ้านจานบัว 0 0 0 0 6 0 0 6 7 1 0 8 0 0 0 0
45 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 8 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0
46 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 0 1 0 1 5 1 0 6 6 1 0 7 0 0 0 0
47 โรงเรียนบ้านกระเบา 0 1 0 1 8 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
48 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 0 0 0 0 6 5 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
49 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 0 0 0 0 4 0 0 4 5 3 1 9 0 0 0 0
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0 0 3 2 0 5 6 2 0 8 0 0 0 0
51 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 0 0 0 0 4 0 0 4 7 1 1 9 0 0 0 0
52 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 0 0 0 0 12 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
53 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 0 0 0 0 6 1 0 7 6 0 0 6 0 0 0 0
54 โรงเรียนบ้านดาน 0 0 0 0 12 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
55 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 6 5 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 0 0 1 8 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
57 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 0 0 0 0 6 1 0 7 6 0 0 6 0 0 0 0
58 โรงเรียนบ้านระหาร 0 0 0 0 11 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
59 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 0 0 0 6 0 1 7 5 0 0 5 0 0 0 0
60 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 0 0 0 0 2 0 0 2 9 0 1 10 0 0 0 0
61 โรงเรียนบ้านตระกวน 0 0 0 0 7 4 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
62 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 0 0 5 2 0 7 3 2 0 5 0 0 0 0
63 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 0 0 0 0 6 0 0 6 4 1 0 5 0 0 0 0
64 โรงเรียนบ้านสดำ 0 0 0 0 7 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
65 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 0 0 0 0 1 1 0 2 5 2 2 9 0 0 0 0
66 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 0 0 0 0 9 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
67 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 0 0 0 0 10 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
68 โรงเรียนบ้านบักดอง 0 0 0 0 10 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
69 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 0 1 0 1 7 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
70 โรงเรียนบ้านขนาด 1 0 0 1 7 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
71 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 0 2 4 0 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0
72 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 2 0 6 2 1 1 4 0 0 0 0
73 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0 0 0 0 6 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
74 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 4 4 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
75 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 0 0 0 6 0 0 6 2 0 1 3 0 0 0 0
76 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0 0 8 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 6 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
78 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0 0 3 5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
79 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 0 0 0 0 2 0 1 3 5 1 0 6 0 0 0 0
80 โรงเรียนบ้านจานเลียว 0 0 0 0 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
81 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 0 0 0 0 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
82 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 0 0 0 0 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
83 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 0 0 0 0 3 0 1 4 5 0 0 5 0 0 0 0
84 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
85 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 0 0 0 0 1 3 1 5 3 0 0 3 0 0 0 0
86 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 0 0 0 0 4 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
87 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 0 0 0 3 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
88 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 7 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
89 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
90 โรงเรียนบ้านจะเนียว 0 0 0 0 7 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
91 โรงเรียนบ้านปะทาย 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 7 0 0 0 0
92 โรงเรียนบ้านกันทรอม 0 0 0 0 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
93 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 2 4 1 1 6 0 0 0 0
94 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 0 0 0 0 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
95 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
96 โรงเรียนบ้านจองกอ 0 0 0 0 5 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
97 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
98 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 0 0 0 0 3 1 1 5 1 1 0 2 0 0 0 0
99 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
100 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 4 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
101 โรงเรียนบ้านกันจาน 0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
102 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 1 5 0 0 0 0
103 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 0 0 0 0 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
104 โรงเรียนบ้านภูทอง 0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
105 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0 0 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
106 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 1 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
107 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 0 0 0 0 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
108 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
109 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
110 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 0 0 1 3 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
111 โรงเรียนบ้านสลับ 0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
112 โรงเรียนบ้านกระหวัน 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
113 โรงเรียนบ้านสะพุง 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
114 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
115 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
116 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 0 0 0 0 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
117 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 4 0 0 0 0
118 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0 0 1 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
119 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0
120 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
121 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
122 โรงเรียนบ้านนารังกา 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
123 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
124 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
125 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
126 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
127 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0
128 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
129 โรงเรียนบ้านตระกาจ 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
130 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
131 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
132 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
133 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
134 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
135 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
136 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
137 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
138 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
139 โรงเรียนมหาราช 2 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
140 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
141 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
142 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0
143 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 0 1 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
144 โรงเรียนบ้านดอนข่า 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
145 โรงเรียนบ้านกระทิง 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
146 โรงเรียนบ้านหนองทา 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
147 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
148 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
149 โรงเรียนบ้านขะยูง 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0
150 โรงเรียนบ้านกระบี่ 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
151 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
152 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
153 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
154 โรงเรียนบ้านโนนจิก 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
155 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
156 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
157 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
158 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
159 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
160 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
161 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
162 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
163 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
164 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
165 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
166 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
167 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
168 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
169 โรงเรียนโนนสูง 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
170 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
171 โรงเรียนบ้านโตนด 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
172 โรงเรียนบ้านระโยง 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
173 โรงเรียนบ้านคำกลาง 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
174 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
175 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
176 โรงเรียนบ้านกันจด 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
177 โรงเรียนบ้านซำ 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
178 โรงเรียนบ้านนาขนวน 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
179 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
180 โรงเรียนบ้านโนนแก 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
181 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
182 โรงเรียนบ้านขนา 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
183 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
184 โรงเรียนบ้านเพ็ก 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
185 โรงเรียนบ้านกระเจา 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
186 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
187 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
188 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
189 โรงเรียนบ้านชำเขียน 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
190 โรงเรียนบ้านตายู 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
191 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
192 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
193 โรงเรียนบ้านอาราง 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
194 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
195 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
196 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
197 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
198 โรงเรียนบ้านตานวน 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
199 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
200 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
203 โรงเรียนบ้านหนองรุง 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
204 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม