หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 52 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 52 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 56 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
4 โรงเรียนบ้านตูม 45 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 44 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 42 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 45 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านตาเอก 37 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
11 โรงเรียนบ้านขนุน 39 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 28 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
13 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 25 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
14 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 26 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
15 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 30 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 24 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
18 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 29 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านหนองจิก 30 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
20 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านปุน 18 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านโดนอาว 24 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 26 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 25 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
27 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
28 โรงเรียนบ้านตาปรก 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านจานบัว 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านตาแท่น 19 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
31 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 19 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
32 โรงเรียนบ้านพยอม 14 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
33 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 21 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
34 โรงเรียนบ้านสามเส้า 18 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
35 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
36 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 21 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
38 โรงเรียนบ้านดาน 13 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
40 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 22 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
41 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 17 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
42 โรงเรียนบ้านระหาร 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
45 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 16 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 17 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านบักดอง 12 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
49 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 11 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
50 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
51 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
52 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 17 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
53 โรงเรียนบ้านโนนสูง 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
54 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 11 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
55 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
56 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 16 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
58 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 19 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
60 โรงเรียนบ้านดู่ 11 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
61 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
62 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 15 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
63 โรงเรียนบ้านหนองยาว 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
64 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
65 โรงเรียนบ้านขนาด 11 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
66 โรงเรียนบ้านจานเลียว 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
67 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 21 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
68 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 19 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 15 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
70 โรงเรียนบ้านกระเบา 15 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
71 โรงเรียนบ้านด่าน 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
72 โรงเรียนบ้านโนนงาม 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 9 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
74 โรงเรียนบ้านจะเนียว 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
75 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
76 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 10 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
78 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
80 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
81 โรงเรียนบ้านสดำ 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
82 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
83 โรงเรียนบ้านสลับ 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
84 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
85 โรงเรียนบ้านภูทอง 8 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
86 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
87 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 11 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
88 โรงเรียนบ้านกันจาน 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
89 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
90 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
91 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
92 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 17 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
93 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
94 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
95 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
96 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
97 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 7 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
98 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
99 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
100 โรงเรียนบ้านจองกอ 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
101 โรงเรียนบ้านสว่าง 11 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
102 โรงเรียนบ้านกันทรอม 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
103 โรงเรียนบ้านสะพุง 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
104 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
105 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
106 โรงเรียนบ้านนารังกา 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
107 โรงเรียนบ้านกระหวัน 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
108 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
109 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 11 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
110 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
111 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
112 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
113 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
114 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
115 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
116 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
117 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
118 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
119 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
120 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
121 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
122 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
123 โรงเรียนบ้านชำม่วง 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
124 โรงเรียนบ้านเดื่อ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
125 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
126 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
127 โรงเรียนบ้านขะยูง 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
128 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
129 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
130 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
131 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 6 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
132 โรงเรียนบ้านตระกาจ 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
133 โรงเรียนบ้านหนองทา 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
134 โรงเรียนบ้านกระทิง 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
135 โรงเรียนโนนสูง 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
136 โรงเรียนบ้านกระบี่ 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
137 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
138 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
139 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
140 โรงเรียนบ้านผือ 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
141 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
142 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
143 โรงเรียนบ้านหนองคู 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
144 โรงเรียนบ้านโตนด 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
145 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
146 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
147 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
148 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
149 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
150 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
151 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
152 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
153 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
154 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
155 โรงเรียนบ้านตายู 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
156 โรงเรียนมหาราช 2 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
157 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
158 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
159 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
160 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
161 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
162 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
163 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
164 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
165 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
166 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
167 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
168 โรงเรียนบ้านชำเขียน 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
169 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
170 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
171 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
172 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
173 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
174 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
175 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
176 โรงเรียนบ้านนาขนวน 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
177 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
178 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
179 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
180 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 4 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
181 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 4 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
182 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
183 โรงเรียนบ้านตานวน 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
184 โรงเรียนบ้านขนา 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
185 โรงเรียนบ้านระโยง 4 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
186 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
187 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
188 โรงเรียนบ้านซำ 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
189 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
190 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
191 โรงเรียนบ้านกันจด 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
192 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
193 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
194 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
195 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
196 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
197 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
198 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
199 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
200 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
201 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
202 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
203 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
204 โรงเรียนบ้านตาเครือ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
205 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
206 โรงเรียนบ้านอาราง 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
207 โรงเรียนบ้านกราม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
208 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
209 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
210 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
211 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
212 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
213 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
214 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
215 โรงเรียนบ้านตาแบน 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
216 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
217 โรงเรียนบ้านแก 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
218 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
219 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม