หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 52 48
92.31%
3
5.77%
1
1.92%
52
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 52 38
86.36%
4
9.09%
2
4.55%
44
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 56 34
72.34%
11
23.40%
2
4.26%
47
4 โรงเรียนบ้านตูม 45 34
77.27%
8
18.18%
2
4.55%
44
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 44 33
80.49%
4
9.76%
4
9.76%
41
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 42 31
83.78%
5
13.51%
1
2.70%
37
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 45 31
77.50%
8
20.00%
1
2.50%
40
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 29
82.86%
6
17.14%
0
0.00%
35
9 โรงเรียนบ้านตาเอก 37 27
79.41%
7
20.59%
0
0.00%
34
10 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 25
78.13%
4
12.50%
3
9.38%
32
11 โรงเรียนบ้านขนุน 39 24
66.67%
8
22.22%
4
11.11%
36
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 28 24
88.89%
3
11.11%
0
0.00%
27
13 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 25 20
86.96%
2
8.70%
1
4.35%
23
14 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 26 20
86.96%
1
4.35%
2
8.70%
23
15 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 19
90.48%
2
9.52%
0
0.00%
21
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 30 19
76.00%
6
24.00%
0
0.00%
25
17 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 24 19
82.61%
3
13.04%
1
4.35%
23
18 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 29 18
81.82%
3
13.64%
1
4.55%
22
19 โรงเรียนบ้านหนองจิก 30 17
60.71%
6
21.43%
5
17.86%
28
20 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 17
65.38%
6
23.08%
3
11.54%
26
21 โรงเรียนบ้านปุน 18 16
88.89%
2
11.11%
0
0.00%
18
22 โรงเรียนบ้านโดนอาว 24 16
69.57%
5
21.74%
2
8.70%
23
23 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 27 16
84.21%
3
15.79%
0
0.00%
19
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 26 16
69.57%
5
21.74%
2
8.70%
23
25 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 25 15
62.50%
6
25.00%
3
12.50%
24
26 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 27 14
66.67%
6
28.57%
1
4.76%
21
27 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 14
77.78%
1
5.56%
3
16.67%
18
28 โรงเรียนบ้านตาปรก 25 13
61.90%
5
23.81%
3
14.29%
21
29 โรงเรียนบ้านจานบัว 15 13
92.86%
1
7.14%
0
0.00%
14
30 โรงเรียนบ้านตาแท่น 19 13
76.47%
4
23.53%
0
0.00%
17
31 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 19 13
72.22%
5
27.78%
0
0.00%
18
32 โรงเรียนบ้านพยอม 14 13
92.86%
1
7.14%
0
0.00%
14
33 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 21 12
57.14%
5
23.81%
4
19.05%
21
34 โรงเรียนบ้านสามเส้า 18 12
70.59%
2
11.76%
3
17.65%
17
35 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 16 12
80.00%
2
13.33%
1
6.67%
15
36 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 21 12
70.59%
5
29.41%
0
0.00%
17
37 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 13 12
92.31%
1
7.69%
0
0.00%
13
38 โรงเรียนบ้านดาน 13 12
92.31%
1
7.69%
0
0.00%
13
39 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 14 12
92.31%
0
0.00%
1
7.69%
13
40 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 22 12
57.14%
7
33.33%
2
9.52%
21
41 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 17 12
92.31%
1
7.69%
0
0.00%
13
42 โรงเรียนบ้านระหาร 13 11
84.62%
2
15.38%
0
0.00%
13
43 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 14 11
91.67%
0
0.00%
1
8.33%
12
44 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 14 11
91.67%
0
0.00%
1
8.33%
12
45 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 14 11
84.62%
1
7.69%
1
7.69%
13
46 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 16 11
68.75%
5
31.25%
0
0.00%
16
47 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 17 11
78.57%
3
21.43%
0
0.00%
14
48 โรงเรียนบ้านบักดอง 12 10
90.91%
1
9.09%
0
0.00%
11
49 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 11 10
90.91%
1
9.09%
0
0.00%
11
50 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 16 10
90.91%
1
9.09%
0
0.00%
11
51 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 10
55.56%
8
44.44%
0
0.00%
18
52 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 17 9
69.23%
3
23.08%
1
7.69%
13
53 โรงเรียนบ้านโนนสูง 13 9
69.23%
4
30.77%
0
0.00%
13
54 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 11 9
81.82%
2
18.18%
0
0.00%
11
55 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 9 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
56 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 16 9
60.00%
4
26.67%
2
13.33%
15
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 9
69.23%
3
23.08%
1
7.69%
13
58 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 19 9
56.25%
4
25.00%
3
18.75%
16
59 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 8
88.89%
0
0.00%
1
11.11%
9
60 โรงเรียนบ้านดู่ 11 8
88.89%
0
0.00%
1
11.11%
9
61 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 9 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
62 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 15 8
88.89%
0
0.00%
1
11.11%
9
63 โรงเรียนบ้านหนองยาว 14 8
66.67%
4
33.33%
0
0.00%
12
64 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 16 8
57.14%
4
28.57%
2
14.29%
14
65 โรงเรียนบ้านขนาด 11 8
80.00%
0
0.00%
2
20.00%
10
66 โรงเรียนบ้านจานเลียว 10 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
67 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 21 8
47.06%
6
35.29%
3
17.65%
17
68 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 19 8
57.14%
2
14.29%
4
28.57%
14
69 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 15 8
57.14%
3
21.43%
3
21.43%
14
70 โรงเรียนบ้านกระเบา 15 8
57.14%
6
42.86%
0
0.00%
14
71 โรงเรียนบ้านด่าน 13 8
80.00%
2
20.00%
0
0.00%
10
72 โรงเรียนบ้านโนนงาม 8 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
73 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 9 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
74 โรงเรียนบ้านจะเนียว 12 7
87.50%
0
0.00%
1
12.50%
8
75 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 7 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
76 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
77 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 10 7
70.00%
3
30.00%
0
0.00%
10
78 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 7
77.78%
1
11.11%
1
11.11%
9
79 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 7
58.33%
4
33.33%
1
8.33%
12
80 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 10 7
87.50%
0
0.00%
1
12.50%
8
81 โรงเรียนบ้านสดำ 12 7
63.64%
1
9.09%
3
27.27%
11
82 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 12 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
83 โรงเรียนบ้านสลับ 7 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
84 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 9 6
75.00%
1
12.50%
1
12.50%
8
85 โรงเรียนบ้านภูทอง 8 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
86 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 7 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
87 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 11 6
54.55%
3
27.27%
2
18.18%
11
88 โรงเรียนบ้านกันจาน 8 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
89 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
90 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 8 6
75.00%
2
25.00%
0
0.00%
8
91 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 8 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
92 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 17 6
46.15%
5
38.46%
2
15.38%
13
93 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 10 6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
9
94 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 10 6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
9
95 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 6
46.15%
5
38.46%
2
15.38%
13
96 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 8 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
97 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 7 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
98 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
99 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 8 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
100 โรงเรียนบ้านจองกอ 10 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
101 โรงเรียนบ้านสว่าง 11 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
102 โรงเรียนบ้านกันทรอม 9 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
103 โรงเรียนบ้านสะพุง 6 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
104 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
105 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 7 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
106 โรงเรียนบ้านนารังกา 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
107 โรงเรียนบ้านกระหวัน 9 5
83.33%
0
0.00%
1
16.67%
6
108 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 9 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
109 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 11 4
44.44%
4
44.44%
1
11.11%
9
110 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 7 4
57.14%
1
14.29%
2
28.57%
7
111 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
112 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
113 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 10 4
50.00%
3
37.50%
1
12.50%
8
114 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 5 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
115 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 7 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
116 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
117 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
118 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
119 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
120 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
121 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 9 4
50.00%
3
37.50%
1
12.50%
8
122 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
123 โรงเรียนบ้านชำม่วง 7 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
124 โรงเรียนบ้านเดื่อ 7 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
125 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
126 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 6 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
127 โรงเรียนบ้านขะยูง 10 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
128 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 9 3
42.86%
3
42.86%
1
14.29%
7
129 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
130 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 6 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
131 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 6 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
132 โรงเรียนบ้านตระกาจ 5 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
133 โรงเรียนบ้านหนองทา 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
134 โรงเรียนบ้านกระทิง 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
135 โรงเรียนโนนสูง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
136 โรงเรียนบ้านกระบี่ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
137 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 8 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
138 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 5 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
139 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 6 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
140 โรงเรียนบ้านผือ 10 3
33.33%
5
55.56%
1
11.11%
9
141 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 7 3
50.00%
0
0.00%
3
50.00%
6
142 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
143 โรงเรียนบ้านหนองคู 9 3
37.50%
3
37.50%
2
25.00%
8
144 โรงเรียนบ้านโตนด 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
145 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
146 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
147 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
148 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
149 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
150 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
151 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
152 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
153 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
154 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 7 2
28.57%
5
71.43%
0
0.00%
7
155 โรงเรียนบ้านตายู 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
156 โรงเรียนมหาราช 2 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
157 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
158 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
159 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
160 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
161 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
162 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
163 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
164 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 5 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
165 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
166 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
167 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
168 โรงเรียนบ้านชำเขียน 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
169 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
170 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
171 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 6 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
172 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
173 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
174 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
175 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
3
176 โรงเรียนบ้านนาขนวน 5 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
177 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
178 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
179 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 5 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
180 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 4 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
181 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 4 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
182 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
183 โรงเรียนบ้านตานวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
184 โรงเรียนบ้านขนา 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
185 โรงเรียนบ้านระโยง 4 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
186 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
187 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
188 โรงเรียนบ้านซำ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
189 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
190 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
191 โรงเรียนบ้านกันจด 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
192 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
193 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
194 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 6 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
195 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
196 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
197 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
198 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
199 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 5 0
0.00%
5
100.00%
0
0.00%
5
200 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
201 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
202 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
203 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
204 โรงเรียนบ้านตาเครือ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
205 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
206 โรงเรียนบ้านอาราง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
207 โรงเรียนบ้านกราม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
208 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
209 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
210 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
211 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
212 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
213 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
214 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
215 โรงเรียนบ้านตาแบน 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
216 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
217 โรงเรียนบ้านแก 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
218 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
219 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม