#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระบี่ เมืองกันทร์ 3 2 5 4
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองกันทร์ 25 15 51 40
3 โรงเรียนบ้านแก เมืองกันทร์ 1 2 1 1
4 โรงเรียนบ้านขนา เมืองกันทร์ 3 1 17 7
5 โรงเรียนบ้านขะยูง เมืองกันทร์ 10 1 30 18
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา เมืองกันทร์ 8 4 15 9
7 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เมืองกันทร์ 5 6 10 6
8 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เมืองกันทร์ 3 2 3 3
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น เมืองกันทร์ 42 4 78 60
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ เมืองกันทร์ 0 1 0 0
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เมืองกันทร์ 2 2 3 2
12 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว เมืองกันทร์ 3 3 6 6
13 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เมืองกันทร์ 5 5 5 5
14 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข เมืองกันทร์ 1 3 2 2
15 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) เมืองกันทร์ 3 3 5 4
16 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ เมืองกันทร์ 19 14 55 34
17 โรงเรียนบ้านสว่าง เมืองกันทร์ 11 15 41 19
18 โรงเรียนบ้านสังเม็ก เมืองกันทร์ 9 5 47 21
19 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด เมืองกันทร์ 1 2 2 1
20 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา เมืองกันทร์ 4 1 11 6
21 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมืองกันทร์ 52 21 218 96
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ เมืองกันทร์ 26 7 46 33
23 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา เมืองกันทร์ 9 1 21 15
24 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา เมืองกันทร์ 3 0 6 4
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 มออีแดง 8 4 22 12
26 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก มออีแดง 24 15 42 34
27 โรงเรียนบ้านด่าน มออีแดง 13 6 37 21
28 โรงเรียนบ้านตาแท่น มออีแดง 19 7 49 30
29 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน มออีแดง 0 0 0 0
30 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง มออีแดง 45 11 98 71
31 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ มออีแดง 14 1 50 26
32 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ มออีแดง 10 3 14 11
33 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ มออีแดง 21 3 45 32
34 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา มออีแดง 6 4 9 7
35 โรงเรียนบ้านบึงมะลู มออีแดง 9 3 23 16
36 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ มออีแดง 2 5 6 4
37 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล มออีแดง 17 7 65 31
38 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) มออีแดง 8 2 14 13
39 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม มออีแดง 11 8 27 14
40 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย มออีแดง 16 14 29 22
41 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย มออีแดง 4 2 10 7
42 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส มออีแดง 8 3 15 13
43 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา มออีแดง 7 5 15 9
44 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด พนมดงรัก 17 10 40 30
45 โรงเรียนชนะใช้กิจการ พนมดงรัก 19 7 25 24
46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ พนมดงรัก 0 0 0 0
47 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) พนมดงรัก 1 2 2 2
48 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) พนมดงรัก 16 9 29 21
49 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ พนมดงรัก 15 3 30 21
50 โรงเรียนบ้านจานเลียว พนมดงรัก 10 3 19 15
51 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง พนมดงรัก 10 2 18 16
52 โรงเรียนบ้านชำม่วง พนมดงรัก 7 4 21 9
53 โรงเรียนบ้านโดนอาว พนมดงรัก 24 15 75 49
54 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย พนมดงรัก 5 2 7 6
55 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง พนมดงรัก 16 6 27 20
56 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น พนมดงรัก 0 2 0 0
57 โรงเรียนบ้านโนนเปือย พนมดงรัก 3 1 10 5
58 โรงเรียนบ้านปะทาย พนมดงรัก 9 7 12 10
59 โรงเรียนบ้านผือ พนมดงรัก 10 4 50 18
60 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน พนมดงรัก 13 3 34 25
61 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ พนมดงรัก 12 14 19 15
62 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย พนมดงรัก 5 2 18 9
63 โรงเรียนบ้านสามเส้า พนมดงรัก 18 17 45 26
64 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ พนมดงรัก 17 8 23 21
65 โรงเรียนบ้านกันจาน บึงระนาม 8 1 17 15
66 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง บึงระนาม 6 1 12 9
67 โรงเรียนบ้านขนุน บึงระนาม 39 1 68 58
68 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ บึงระนาม 11 7 26 18
69 โรงเรียนบ้านซะวาซอ บึงระนาม 6 0 11 10
70 โรงเรียนบ้านตาเครือ บึงระนาม 0 2 0 0
71 โรงเรียนบ้านโตนด บึงระนาม 3 1 8 5
72 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน บึงระนาม 3 1 5 4
73 โรงเรียนบ้านนาขนวน บึงระนาม 5 1 16 9
74 โรงเรียนบ้านนารังกา บึงระนาม 5 3 11 8
75 โรงเรียนบ้านโนนคูณ บึงระนาม 7 2 13 10
76 โรงเรียนบ้านโนนงาม บึงระนาม 8 1 14 11
77 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน บึงระนาม 21 2 39 33
78 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บึงระนาม 2 1 2 2
79 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย บึงระนาม 32 10 66 50
80 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง บึงระนาม 29 12 52 39
81 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล บึงระนาม 6 2 12 11
82 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง บึงระนาม 2 2 3 3
83 โรงเรียนบ้านหนองหิน บึงระนาม 7 4 18 13
84 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา ภูกระจาน 15 8 27 20
85 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ภูกระจาน 35 21 61 51
86 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ภูกระจาน 27 7 50 39
87 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ภูกระจาน 14 1 19 18
88 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ ภูกระจาน 5 2 8 7
89 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง ภูกระจาน 6 0 9 9
90 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ภูกระจาน 5 11 11 9
91 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ภูกระจาน 7 5 16 11
92 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ภูกระจาน 12 8 20 18
93 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม ภูกระจาน 4 4 8 6
94 โรงเรียนบ้านโนนจิก ภูกระจาน 3 3 5 4
95 โรงเรียนบ้านโนนสูง ภูกระจาน 13 3 33 18
96 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ภูกระจาน 23 6 60 30
97 โรงเรียนบ้านระโยง ภูกระจาน 4 1 20 10
98 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ภูกระจาน 6 2 12 10
99 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ภูกระจาน 19 4 46 32
100 โรงเรียนบ้านหนองทา ภูกระจาน 4 0 11 7
101 โรงเรียนบ้านหินวิทยา ภูกระจาน 5 4 8 6
102 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) ภูกระจาน 4 2 8 6
103 โรงเรียนมหาราช 2 ภูกระจาน 4 1 11 7
104 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ภูกระจาน 0 0 0 0
105 โรงเรียนโนนสูง ตำหนักไทร 3 3 12 6
106 โรงเรียนบ้านกระเจา ตำหนักไทร 2 1 4 4
107 โรงเรียนบ้านกระเบา ตำหนักไทร 15 0 31 23
108 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ตำหนักไทร 6 2 22 13
109 โรงเรียนบ้านซำตาโตง ตำหนักไทร 9 4 19 14
110 โรงเรียนบ้านดอนข่า ตำหนักไทร 5 2 12 8
111 โรงเรียนบ้านดาน ตำหนักไทร 13 2 61 29
112 โรงเรียนบ้านตาปรก ตำหนักไทร 25 8 40 37
113 โรงเรียนบ้านตาเส็ด ตำหนักไทร 5 1 7 6
114 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ตำหนักไทร 4 3 10 8
115 โรงเรียนบ้านโนนแฝก ตำหนักไทร 1 4 1 1
116 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ตำหนักไทร 0 1 0 0
117 โรงเรียนบ้านบักดอง ตำหนักไทร 12 8 31 20
118 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ตำหนักไทร 10 22 27 17
119 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ตำหนักไทร 15 10 35 24
120 โรงเรียนบ้านม่วงแยก ตำหนักไทร 2 9 3 3
121 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำหนักไทร 56 18 165 92
122 โรงเรียนบ้านหนองเก่า ตำหนักไทร 2 2 4 3
123 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ตำหนักไทร 14 14 27 22
124 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำหนักไทร 5 3 12 8
125 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ตำหนักไทร 3 2 6 6
126 โรงเรียนบ้านอาราง ตำหนักไทร 1 3 1 1
127 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 ตำหนักไทร 4 1 10 6
128 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา น้ำตกห้วยจันทร์ 3 6 22 8
129 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) น้ำตกห้วยจันทร์ 10 5 22 16
130 โรงเรียนบ้านกันจด น้ำตกห้วยจันทร์ 2 2 2 2
131 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย น้ำตกห้วยจันทร์ 11 3 28 20
132 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย น้ำตกห้วยจันทร์ 9 8 19 15
133 โรงเรียนบ้านกันทรอม น้ำตกห้วยจันทร์ 9 5 34 17
134 โรงเรียนบ้านขุนหาญ น้ำตกห้วยจันทร์ 9 10 37 17
135 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง น้ำตกห้วยจันทร์ 24 12 41 36
136 โรงเรียนบ้านจองกอ น้ำตกห้วยจันทร์ 10 2 28 16
137 โรงเรียนบ้านจะเนียว น้ำตกห้วยจันทร์ 12 11 29 16
138 โรงเรียนบ้านซำ น้ำตกห้วยจันทร์ 2 5 4 3
139 โรงเรียนบ้านดู่ น้ำตกห้วยจันทร์ 11 2 49 24
140 โรงเรียนบ้านเดื่อ น้ำตกห้วยจันทร์ 7 3 15 12
141 โรงเรียนบ้านตานวน น้ำตกห้วยจันทร์ 1 0 2 2
142 โรงเรียนบ้านตาเอก น้ำตกห้วยจันทร์ 37 9 93 58
143 โรงเรียนบ้านพยอม น้ำตกห้วยจันทร์ 14 11 25 20
144 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ น้ำตกห้วยจันทร์ 30 16 77 45
145 โรงเรียนบ้านระหาร น้ำตกห้วยจันทร์ 13 8 18 18
146 โรงเรียนบ้านสดำ น้ำตกห้วยจันทร์ 12 9 38 24
147 โรงเรียนบ้านหนองขนาน น้ำตกห้วยจันทร์ 1 0 1 1
148 โรงเรียนบ้านหนองคู น้ำตกห้วยจันทร์ 9 5 63 22
149 โรงเรียนบ้านหนองผือ น้ำตกห้วยจันทร์ 0 1 0 0
150 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ น้ำตกห้วยจันทร์ 17 13 27 26
151 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย น้ำตกห้วยจันทร์ 0 0 0 0
152 โรงเรียนบ้านกระทิง ขุนโพธิ์ภูไพร 4 3 6 5
153 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ขุนโพธิ์ภูไพร 2 0 4 3
154 โรงเรียนบ้านกราม ขุนโพธิ์ภูไพร 0 2 0 0
155 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ขุนโพธิ์ภูไพร 8 8 22 13
156 โรงเรียนบ้านชำเขียน ขุนโพธิ์ภูไพร 3 1 7 4
157 โรงเรียนบ้านตาหมื่น ขุนโพธิ์ภูไพร 7 2 13 12
158 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ขุนโพธิ์ภูไพร 0 2 0 0
159 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ขุนโพธิ์ภูไพร 3 2 5 3
160 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ขุนโพธิ์ภูไพร 7 4 19 12
161 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ขุนโพธิ์ภูไพร 16 4 33 23
162 โรงเรียนบ้านภูทอง ขุนโพธิ์ภูไพร 8 0 19 13
163 โรงเรียนบ้านศิวาลัย ขุนโพธิ์ภูไพร 9 6 15 11
164 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขุนโพธิ์ภูไพร 0 0 0 0
165 โรงเรียนบ้านหนองจิก ขุนโพธิ์ภูไพร 30 6 75 48
166 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ขุนโพธิ์ภูไพร 9 2 10 10
167 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ขุนโพธิ์ภูไพร 52 31 97 78
168 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีรัตนะ 9 10 17 17
169 โรงเรียนบ้านกระหวัน ศรีรัตนะ 9 7 18 14
170 โรงเรียนบ้านขนาด ศรีรัตนะ 11 1 22 19
171 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ศรีรัตนะ 7 6 20 12
172 โรงเรียนบ้านจานบัว ศรีรัตนะ 15 15 47 30
173 โรงเรียนบ้านตระกวน ศรีรัตนะ 12 1 26 19
174 โรงเรียนบ้านตระกาจ ศรีรัตนะ 5 2 15 9
175 โรงเรียนบ้านตาแบน ศรีรัตนะ 0 2 0 0
176 โรงเรียนบ้านตายู ศรีรัตนะ 2 2 7 4
177 โรงเรียนบ้านตูม ศรีรัตนะ 45 42 186 90
178 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ศรีรัตนะ 3 9 8 4
179 โรงเรียนบ้านโนนแก ศรีรัตนะ 2 5 4 3
180 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ศรีรัตนะ 7 2 22 13
181 โรงเรียนบ้านปุน ศรีรัตนะ 18 10 42 29
182 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ศรีรัตนะ 44 25 92 68
183 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีรัตนะ 28 15 68 40
184 โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศรีรัตนะ 4 5 11 8
185 โรงเรียนบ้านสลับ ศรีรัตนะ 7 8 20 14
186 โรงเรียนบ้านสะพุง ศรีรัตนะ 6 5 21 12
187 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ศรีรัตนะ 11 8 26 18
188 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ศรีรัตนะ 10 3 24 18
189 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ศรีรัตนะ 2 6 8 4
190 โรงเรียนบ้านหนองรุง ศรีรัตนะ 1 3 3 2
191 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะ 27 12 48 36
192 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ศรีรัตนะ 4 1 13 6
193 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ 25 10 51 41
194 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม ศรีรัตนะ 0 0 0 0
195 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) เบญจลักษ์ 14 10 30 20
196 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย เบญจลักษ์ 3 4 5 5
197 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง เบญจลักษ์ 2 4 2 2
198 โรงเรียนบ้านคำกลาง เบญจลักษ์ 2 1 6 4
199 โรงเรียนบ้านคำสะอาด เบญจลักษ์ 22 10 41 33
200 โรงเรียนบ้านดอนเขียว เบญจลักษ์ 5 2 19 10
201 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) เบญจลักษ์ 3 6 21 7
202 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ เบญจลักษ์ 4 12 15 8
203 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น เบญจลักษ์ 1 1 3 2
204 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง เบญจลักษ์ 3 0 9 6
205 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง เบญจลักษ์ 16 3 29 22
206 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน เบญจลักษ์ 4 10 6 4
207 โรงเรียนบ้านเพ็ก เบญจลักษ์ 3 2 3 3
208 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก เบญจลักษ์ 7 5 12 11
209 โรงเรียนบ้านหนองคับคา เบญจลักษ์ 1 5 2 2
210 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) เบญจลักษ์ 41 15 81 64
211 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ เบญจลักษ์ 6 6 11 7
212 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน เบญจลักษ์ 3 3 9 5
213 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน เบญจลักษ์ 7 7 26 15
214 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เบญจลักษ์ 26 10 86 50
215 โรงเรียนบ้านหนองยาว เบญจลักษ์ 13 7 48 25
216 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เบญจลักษ์ 25 11 60 42
217 โรงเรียนบ้านหนองฮาง เบญจลักษ์ 4 5 6 6
218 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เบญจลักษ์ 21 7 47 29
219 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร เบญจลักษ์ 13 10 22 19
รวม 2,318 1,205 5,545 3,672  

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม