รายการทั้งหมดไม่กำหนดวันที่ 7 ต.ค 2560 8 ต.ค 2560
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0007
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้องที่ 4 (ป.4/4)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางโสรดา บูรพา ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น ประธาน
2 นางสาวธันยพร แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นางกนกรัตน์ สายสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นางนิภาพร ปุณประวัติ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางสาวศลิษา สีสันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
2
0008
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้องที่ 5 (ป.4/5)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางประยงค์ สายะสมิต ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางนุจรี ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นางเฉลิมพันธ์ พวงศรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
5 นางสาวธัญยพร งามแสง ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
3
0030
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางนวลจันทร์ บุญญาสุ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ประธาน
2 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางสาวสุมณฑา ปาคำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
5 นางสุมาลี ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
4
0031
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 (ป.4/2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นางสาวทัศนีย์ เจริญชัย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายชินบุตร การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นางสุภาพร บุญไทย ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางอาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
5
0032
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้องที่ 3 (ป.4/3)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจำนง ดีนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ ประธาน
2 นางศิริกัลยา พื้นอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
3 นางครองสิน จำปาพันธ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
4 นางสาววิลณีย์ ศรีดาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
5 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6
0036
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้องที่ 6 (ป.4/6)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพลักษ์ ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น ประธาน
2 นางสาวศิรินภา ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวละออ งามฉวี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
7
0037
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้องที่ 7 (ป.4/7)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางสาวเอมมิกา บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
3 นางวรรณา รัตนา ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางวราภรณ์ สายเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
5 นางอาภรณ์ ศุขแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
8
0038
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ 1 (ป.5/1)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปิยะ การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ ประธาน
2 นางคณิศรา ภู่ไหม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
3 นางกันย์ชนา อินอักษร ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นายกิติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นายพิพิธธน บุราคร ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
9
0046
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 4 ห้องที่ 2 (ป.6/2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสมคิด วงศ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางสุนันทา อุทุมเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
3 นางสาวกมลนิตย์ สุรันนา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
4 นางรัตนาภรณ์ วาทิน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
10
0047
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 4 ห้องที่ 3 (ป.6/3)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสมือน วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นางสาวผจงจิต โทวาท ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางรัตนา พิมพร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นายผิว พรมทา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นางอุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
11
0759
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ 2 (ป.5/2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางนงคราญ จันทุมา ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางสุภาณีย์ นาคะประวิง ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
4 นางบัวทิพย์ เรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
12
0760
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ 3 (ป.5/3)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางสังวาลย์ จำปาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
3 นางสุติมา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางจุฬาวรรณ กาเมือง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
5 นางละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
13
0761
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ 4 (ป.5/4)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสมควร กลมพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นางพนิดา แสงใส ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
5 นางสาวชิดกมล บุญไสย์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
14
0762
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 - 3 (ป.2/2 - 2/3)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางปัญญาทิพย์ สุขพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางสาวรัตนา บุตรอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
15
0763
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 4 - 5 (ป.2/4 - 2/5)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายกอบชัย โพธิ์นาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา ประธาน
2 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางกมล ชูกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวเข็มมาลา บุตรดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
16
0764
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 6 - 7 (ป.2/6 - 2/7)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายดุษฏี เครือยา ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
5 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
17
0787
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ 5 (ป.5/5)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) ประธาน
2 นางสาวอรอุษา โคสัย ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
3 นางวิลาวัลย์ พันธ์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นายวิชัย สาสาย ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นางสมพรทิพย์ ศิริโท ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการและเลขานุการ
18
0788
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ 6 (ป.5/6)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธาน
2 นางสาวนภสร ท่วงที ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการ
4 นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
5 นางสาวเมธกานต์ มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0122
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 (ป.3/5)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางสาวจามจุรี ไชยผา ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
3 นางสาววิภาดา ทองตัน ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นางสำลี สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นางละอองจิตร ศรีมันตะ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
2
0123
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 3 (ป.3/6)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางภาณุกา ทุมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
5 นางประน้อม บุญน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
3
0124
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 4 (ป.3/7)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางน้ำผึ้ง เขียวนิล ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวนันทนาภรณ์ ทองโสด ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นางสาวทิพวรรณ เกษคำ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
4
0132
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ป.1/8)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นายอนุพงศ์ บุญร่วม ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
3 นายอสิพงศ์ สุขสี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
4 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
5 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
5
0133
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 (ป.2/8)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นายพัฒนะ อรรคชัย ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสาวคณิตตา สารพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นางชุติมา แสวงผล ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางธาวินี ประทุมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
6
0134
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 3 (ป.3/8)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางสาววรรณณา บุญเสน ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายทินกร งามแสง ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
4 นางนารีรัตน์ เลิศศรี ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
5 นางนงค์ แสงเดช ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
7
0772
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3) (เตรียมโต๊ะมาเอง) โซนที่ 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ประธาน
2 นายฉัตรชัย ลีเลิศ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางพรพิมล ปิยภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นายสิทธิกร พิมอักษร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการและเลขานุการ
8
0773
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคาร ป.5) (เตรียมโต๊ะมาเอง) โซนที่ 2
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ประธาน
2 นางพรพิมล ปิยภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
4 นายสิทธิกร พิมอักษร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นายฉัตรชัย ลีเลิศ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการและเลขานุการ
9
0774
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคาร ป.5) (เตรียมโต๊ะมาเอง) โซนที่ 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นายเสมอ สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
3 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางวรรนิภา บุญพร้อม ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางประเนียน จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
10
0775
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3) (เตรียมโต๊ะมาเอง) โซนที่ 2
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นายเสมอ สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
3 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางวรรนิภา บุญพร้อม ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางประเนียน จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
11
0789
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.3/1)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นายสุนทร ทองนาล ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
3 นายมนตรี พรมโสภา ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นางสุพรรณิการ์ นันทสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นางสาวพรสุดา สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
12
0790
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้องที่ 2 (ป.3/2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นายรัตนพล โงนเงิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางสาวจรัญญา แผ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการและเลขานุการ
13
0791
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้องที่ 3 (ป.3/3)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางกิตติญา ภัยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
3 นายวิทยา ทองเหลือง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นางน้ำฝน สอนคำเสน ครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
5 นางสาวฐิติกานต์ กันตรง ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ
14
0792
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้องที่ 4 (ป.3/4)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางสุกัญญา ใยแสง ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
3 นางกานต์ติมา เวชกามา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นายณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0085
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้องที่ 6 - 7 (ป.6/6, 6/7)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นายศักดา ดาระหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำเขียน รองประธาน
3 นายตะวัน จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
5 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
6 นางสาวผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
7 นางสาวศิริรัตน์ กล้าขยัน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
8 นางสมถวิล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
9 นางชรัญญา บานฤทัย ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
10 นางสาวนันทิดา สุขอ้วน โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
2
0086
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้องที่ 4 - 5 (ป.6/4, 6/5)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธาน
2 นางจริยาวดี กาณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวสุพัฒรา ปานเหลา ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นายกวีลักษณ์ คำแพงจีน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสุภาพร แก้วทอง ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางสาวชุติมา ดิษฐประสพ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
7 นายภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
8 นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
9 นางยุภาพร พงค์พีระ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
10 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
3
0090
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ห้องที่ 2 - 6)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปราโมทย์ โคตรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นายสิทธิพงษ์ กาณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน รองประธาน
3 นางเพียงดาว สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นางอุไรวรรณ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
5 นางไพรินทร์ หวังดี ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
6 นางสาวยลดา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
4
0091
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ห้องที่ 2 - 6)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปราโมทย์ โคตรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางนิตยา สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ รองประธาน
3 นางสาวปัทนางค์ บุญถา ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
5 นายเฉลียว ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
6 นางสาวชิดชนก สนทะยา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
5
0093
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ห้องที่ 2 - 6)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุนทร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน ประธาน
2 นางสาวสมัย สะใบ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวนุริญญา สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
6
0094
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุนทร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน ประธาน
2 นางสุภาภรณ์ คำเพราะ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) รองประธาน
3 นางสาวนงคราญ บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายเสมอ สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
5 นายสนอง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
7
0095
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวจิตรา กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการ
4 นางสุพัตรา ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
5 นางสาวรัตน์ลดา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
6 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
7 นางสาวนวพร ขันทอง ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
8
0096
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจิตรา กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นางกาญจนา จันดี ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา รองประธาน
3 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางไพลิน ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
9
0099
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงคงมั่น(อาคาร 1 - 2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นางณัฎฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นายธนชัย อุ่นอ้วน ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
4 นางสุพัตรา จันทะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
10
0100
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นางขวัญเมือง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางธนกร แนบเนียม ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นายทรงเดช ชิดดี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางสุมาลี แก้วโมกข์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
6 นายตฤณ ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้อมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 10.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายประวิตร์ ตระกูลวิทยนันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
2
0141
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด เวทีกลาง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธีรพัฒน์ มุ่งหมาย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นายสุนทร กัดกุมภา ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
4 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
5 นางสาวนารี คมใส ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการและเลขานุการ
3
0142
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด เวทีกลาง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 10.30 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นางพรทิพย์ สอนสา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายประเสริฐ แสงสกุล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
4 นางสาวสิริสมปอง ศิริโท ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการและเลขานุการ
4
0143
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด เวทีกลาง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นายมงคลชัย ศรีหา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางชลิตา เอียงผา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางสุวรรณา สะอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5
0144
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุกัญญา สมนึก ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางสาวกรพันธุ์ ระงับภัย ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางสาวจุทารัตน์ อินทรโสม ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการและเลขานุการ
6
0147
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้อมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายจันทร์ทร ปัญญาวัน ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
3 นายประเสริฐ แสงสกุล โรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
4 นายสมัคร สุขตะกั่ว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
7
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้องประชุม1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางยุพิน ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
2 นางพันธ์ลักษณ์ ประวงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
3 นางสาวภัคธินันท์ คำมุงคุล ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
4 นางวนิดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
8
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้องประชุม2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางราตรี การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางวิไลวรรณ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นายสมคิด ลุนบุดดา ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
4 นางประกาย เกษแก้ว ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
9
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้องประชุม3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวีระ ชนะราวี ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ประธาน
2 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางมยุรี ภักเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
10
0169
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 14.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบุญญาต ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย ประธาน
2 นายณัฐวุฒิ ลายทอง ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
11
0768
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางประภาพรรณ เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นางมะณี ชัยสอน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายผจญ พี่งปาน ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นางบุญชุม คำทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร (หลังเก่า) โซนที่ 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
3 นางนภาพร ภาษาพรหม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
4 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
5 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
2
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร (หลังเก่า) โซนที่ 2
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ประธาน
2 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายประวิทย์ ผิวโชติ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายฉัตรชาย รินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
3
0313
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) โซน 2
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธาน
2 นางภัทรนันท์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
3 นายฎิธิการ สาอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นางไพจิตร จำปาคำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ (รายการที่ 1)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธาน
2 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
2
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เวที 1
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นางสาวกรรณิกา สะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
4 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
3
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เวที 1
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางสาวจินตนา แก้วแดง ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
5 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
4
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เวที 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นางสาวฐิตินันท์ กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
3 นางอิ่นอ้อย บุษบงก์ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นายธวัชชัย ใจปินตา ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
5 นางโสภา พวงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการและเลขานุการ
5
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เวที 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธาน
2 นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นายทอน แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
4 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
6
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
3 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
4 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นายธีระวัฒน์ อินทะพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
7
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
3 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
4 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นายธีระวัฒน์ อินทะพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
8
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ (รายการที่ 2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม ประธาน
2 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
9
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เวที 2
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางศศิลักษณ์ ธิเดช ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธาน
2 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวนฤมล เขื่อนคำ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นางสุรีย์ โพธิสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
10
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เวที 2
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางศศิลักษณ์ ธิเดช ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธาน
2 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวนฤมล เขื่อนคำ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นางสุรีย์ โพธิสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
11
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เวที 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวาณิช ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านแก ประธาน
2 นางปรียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางสาวปารีณา ปราทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
4 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางศศิตา แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
12
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เวที 1
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวาณิช ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านแก ประธาน
2 นางปรียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางสาวปารีณา ปราทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
4 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางศศิตา แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
13
0753
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ (รายการที่ 3)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายสำเริง สอนพูด ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องนาฎศิลป์
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุกานดา ชุมเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว ประธาน
2 นางอุรวี ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
3 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางสาวอมรรัตน์ สุวพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องนาฎศิลป์
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุรวี ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นางสาวอมรรัตน์ สุวพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวสุกานดา ชุมเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุม โรงอาหารใหม่ (100/27)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
3 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางนิตยา แก้วงามสอง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
6 นางนิตยา แก้วงามสอง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
7 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
8 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
9 นางสาวสังวาลย์ วาระสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
10 นางสาวสังวาล วาระสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุม โรงอาหารใหม่ (100/27)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปื่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
3 นางนิตยา แก้วงามสอง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสาวสังวาลย์ วารสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุม โรงอาหารใหม่ (100/27)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวลำไย กั้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นางกรกนก พลนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
3 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุม โรงอาหารใหม่ (100/27)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวลำไย กั้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธาน
2 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
3 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางกรกนก พลนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุม โรงอาหารใหม่ (100/27)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกรกนก พลนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุม โรงอาหารใหม่ (100/27)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกรกนก พลนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
3 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายบุญมา ปุญญา ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
3 นางสาวพจนี พิมพ์ชัย ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
4 นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิชาญ กาจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
3 นายบุญมา ปุญญา ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
4 นางสาวพจนี พิมพ์ชัย ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0810
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุบาล(เขตเก่า) ชั้น 2 ห้อง 1 (IEP.2/5)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจิตราวดี หมื่นสุข ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นายนิติภูมิ บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นางสาวอารีรัตน์ บุญญา ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
5 นางกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
2
0811
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุบาล(เขตเก่า) ชั้น 2 ห้อง 2 (IEP.1/5)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิรัช วันทา ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น ประธาน
2 นางสาวปัทมาพร งามวิลัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
3 นางสาวสุภาวดี สายเนตร ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางณิชา บุญสถิตย์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
5 นางสาวปราถนา พยุงวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
3
0812
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุบาล(เขตเก่า) ชั้นที่ 1 ห้อง 2 (อบ. 2/3)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปิยณัฐ บำรุง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวณภาภัช นิยม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการ
4 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
4
0813
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุบาล(เขตเก่า) ชั้นที่ 1 ห้อง 1 (อบ. 2/1)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวุฒิชัย ละเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นางสาวพัชรี สีเหลือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
3 นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางพรธิภา สุธนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0002
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางปราศรัย อินทร์ค่ำ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
3 นางสาวอมรรัตน์ ธนที ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
4 นายสิทธิศักดิ์ ทารมย์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
5 นางชลัญอินทร์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2
0011
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอภิชาติ ชินวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางสาวอำพร เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายสิทธิศักดิ์ นามกิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
4 นายศุภณัฐ ผลดี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
5 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
3
0020
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
3 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นายสิทธิพงษ์ วอทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
5 นางเพ็ญสิริ นนทะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
4
0021
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายวิชาญ พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นายปัญญา เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
6 นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
5
0024
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
3 นายชัยศักดิ์ นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
5 นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6
0025
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางกลิ่นขจร บุตรดา ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการและเลขานุการ
7
0028
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
3 นายทวี โสมชม ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
8
0029
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายวรวัฒน์ พิลากุล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
3 นางสาวสุชัญญา เหมพนม ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
4 นางสุกัญญา มาตราวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
5 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ติดเรือนพยาบาล)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางสาวนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ติดเรือนพยาบาล)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นางสาวนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
3
0250
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ทิศตะวันตก)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นางสาวนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
4
0251
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ทิศตะวันตก)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นางสาวนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
5
0755
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ติดเรือนพยาบาล)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางสาวนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6
0757
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ติดเรือนพยาบาล)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางสาวนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
7
0758
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี (ติดเรือนพยาบาล)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางสาวนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) โซน 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสกสรรค์ สมสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางชติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางอมรรัตน์ กรองกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางพันธ์ุมาลี ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
2
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) โซน 1
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธาน
2 นางรำไพ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ปฐมวัย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุสรณ์ 99 ปี ห้องที่ 1-2 (อบ.1/1-1/2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง ประธาน
2 นางรุ่งราวรรณ ศรีชาดา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางสมจิตร สร่ายหอม ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
4 นางพรพิมล วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
6 นางมาณวิกา บุญรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
7 นางทัชชกร ศุภกุลธนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุสรณ์ 99 ปี ห้องที่ 3-4 (อบ.1/3-1/4)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน ประธาน
2 นางนงลักษณ์ เสตพันธ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
3 นางสาววิธิตา คมใส ครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา กรรมการ
4 นางภัชราภรณ์ โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
5 นางอชิรญาณ์ ทารมย์ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
6 นางสมเพียร วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
7 นางละไม ธานี ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0075
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.1/1)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นายวิศิษฎ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
3 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวเรวดี ดาวใสย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
2
0080
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 5 (ป.1/5)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นายวิศิษฏ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
3 นางสาวเรวดี ดาวใสย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
3
0081
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ป.2/1)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นายวิศิษฎ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
3 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวเรวดี ดาวไสย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
4
0084
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 7 (ป.1/7)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นางสาวรวมพร ไชยภักดี พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นางมาริสา นรสาร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางพนาไพร กัดกุมภา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5
0097
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 4 (ป.2/4)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางบังอร ประสี่ระเตสัง ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
4 นางสาวสวนิต บุญลี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
6
0098
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 5 (ป.2/5)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ประธาน
2 นางบังอร ประสีระเตสัง ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
4 นางสาวสวนิต บุญลี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
7
0101
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 6 (ป.2/6)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางบังอร ประสี่ระเตสัง ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
4 นางสาวสวนิต บุญลี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
8
0104
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 7 (ป.2/7)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเฉลิมพันธ์ พวงศรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นางกัญญา พิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
3 นางศิริลักษณ์ สุขศริ ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการ
4 นายปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
9
0105
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องพักครู(เรียนศิลปะ)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเฉลิมพันธ์ พวงศรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นางกัญญา ทิพยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
3 นางศิริลักษณ์ สุขศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการ
4 นายปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
10
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงนิทัศน์ ห้องที่ 1 - 2
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกมล ชูกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสาวอุบล รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางอุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
11
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารห้องสมุด
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวทัศนีย์ ชูคำ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
2 นางอรชร คำศรี ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางเนตรนภา คำผุย ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
12
0704
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 3 (ป.1/3)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นางศิริลักษ์ พรมจรรย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
3 นางสาวกวิตา วงษ์พานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นางสาวสมจิตร เขตสกุล ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
13
0705
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 4 (ป.1/4)
7 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นางศิริลักษ์ พรมจรรย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
3 นางสาวกวิตา วงษ์พานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นางสาวสมจิตร เขตสกุล ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องคุณธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอุทัย ทองศรีณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นางวนิดา ไชยะเดชะ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางวรรณี กาละพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นางเรืองจรรยา พละศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสาวพุธทิดา จันทง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการและเลขานุการ
2
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องคุณธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
7 ต.ค 2560 09.30 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนิธิศ ธรรมนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ ประธาน
2 นางจันทร์สร ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางนิรมล นาคาธร ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นางณัฐกัญญา ดวงมาลา ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสมปอง มงคล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 6 (ป.1/6)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ประธาน
2 นายนพรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นายเรวัติ ศรีนะเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
2
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 7 (ป.1/7)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
3 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางสาวอำไพ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
3
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 2 (ป.1/2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นายนายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นายชาญชัย ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางสาวศุภกัญญา ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
4
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.1/1)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นางสาวมาลีวรรณ พื้นผา ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
3 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
5
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 2 (ป.1/2)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นางสาวศุภกัญญา ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
6
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 3 (ป.1/3)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชาญ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นางสตริยาภรณ์ ละมุล ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
3 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
7
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 4 (ป.1/4)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชาญ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นางสาวหัทยา โคตะมา ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
3 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
8
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่นชั้น 1 ห้องที่ 5 (ป.1/5)
7 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาววรรณรา พงษ์สิน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม