รายการทั้งหมดไม่กำหนดวันที่ 7 ต.ค 2560 8 ต.ค 2560
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0129
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นายวีระชัย แท่นศิลา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ อรุณเรือง ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นายจิตรกร ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
5 นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2
0130
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางสาววิยะดา รักษาศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายวิชัย สุทาศรี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวขวัญฤดี ใจตรง ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นายสันติ ตาอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0181
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 [ทีม]
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หอประชุม
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นายสุเทพ จันทเขต ครูโรงเรียนบ้านสะพุง รองประธาน
3 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายสมจิต สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ
5 นายประยงค์ วิชาดี ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
6 นายสมัคร เถาหอม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
7 นายธวัชชัย อินวัน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
8 นายอุทัย บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
9 นางไมตรี คมใส ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
10 นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
11 นางอัญชลี เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
2
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [ทีม]
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หอประชุม
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางทองอินทร์ สาริก ครูโรงเรียนบ้านขนาด รองประธาน
3 นางบัวรื่น พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
4 นางมนธีรวรรณ อินทร์ขาว ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
6 นายทัศนพงศ์ โคพะนา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
7 นายสมภพ ผ่องราษี ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
8 นางสาวสุภาพร ลุนพงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
9 นายจีรศักดิ์ ยาโน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
10 นายสาทิศ ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
3
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม]
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หอประชุม
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นายปรัตถกร รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) รองประธาน
3 นางจารุณี กาวีระ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
4 นายสุรศักดิ์ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
5 นางภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
6 นางสาวญาณิศา บุญตาโลก ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
7 นางจันทรา พันธ์พระ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
4
0766
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หอประชุม
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นายนฤพล เชื้อทอง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล รองประธาน
3 นายศักดา สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
4 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
5 นายประกิต งามวิไล ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
6 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
7 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
5
0770
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม]
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หอประชุม
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
3 นางสาวกฤติยา เวียนวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการ
4 นายอนุสรณ์ สันประภา ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
5 นางสาวนงลักษ์ สุรชาติ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0145
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพูลสุข กิ่งคำ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ประธาน
2 นายเรวัติ ศรีนุเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ หลักเพชร ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาวจำรัส ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการและเลขานุการ
2
0146
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสนีย์ ทะหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางวนิดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
3 นายบุญญาต ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นางพิไลภรณ์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
3
0149
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด เวทีกลาง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธาน
2 นางเพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นางสาวศิรินทร์ธร ภูผา ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
4
0152
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด เวทีกลาง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2560 11.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายรัชพงศ์ บุญลอด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธาน
2 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายถาวร ครองยุตฺ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
4 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวดารณี สีสาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
5
0154
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นางขวัญพัฒน์ ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางชุติกาญจน์ ไชยรัตน์ฺ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
4 นางวนัสนันท์ การินทร์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
6
0155
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2560 10.30 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธาน
2 นางกำไลวรรณ หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นางชุติกาญจน์ ไชยรัตน์ฺ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
4 นางพัชรกาญจน์ ไทยสะเทือน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 นางนฤมล คำทวี ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
7
0156
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายนวพล นิสวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวสกาวเดือน ขาวสลับ ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
4 นางลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0738
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ หอประชุมใหญ่
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ครูสพป.ศก.4 ประธาน
2 นางสาวไพรินทร์ สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
3 นางสาววลัยรัตน์ เข็มโคตร ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางวิไล บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางโยทะกา รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
2
0739
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ หอประชุมใหญ่
8 ต.ค 2560 11.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอิศรา เถาว์โท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายธนสิทธิ์ สงโสด ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
3 นางหัทญานี สารบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางลักษมี เบ้าทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
5 นางโยทะกา รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
3
0740
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ อาคาร 1 ห้อง ป.3
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสมียน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน ประธาน
2 นางสาวฐิติพร จำมี ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายไพฑูรย์ กันยา ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นายอาหร่าม พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
5 นายอภิชาติ สำนวน ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
4
0741
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ อาคาร 2 ห้อง 6
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวรุฒิ มั่นจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นายณัฐภูมิ แก้วพูล ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
3 นายสีไพ ศิลบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นายสิทธิชัย พันธ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
5
0816
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ โรงอาหาร
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว รองประธาน
3 นายปรีชา บุญสุข ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
6 นาย้เสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6
0817
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ โรงอาหาร
8 ต.ค 2560 10.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว รองประธาน
3 นายปรีชา บุญสุข ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
6 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
7
0818
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ โรงอาหาร
8 ต.ค 2560 11.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
4 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
6 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
8
0819
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ โรงอาหาร
8 ต.ค 2560 12.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
2 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
3 นายปรีชา บุญสุข ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นายวีระ บุตรงาม ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0262
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.1/1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นางสาวกฤษณา คำชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
3 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นางอนงนาฎ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 2 (ป.1/2)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสงวน สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางสาวรุ่งอรุณ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 3 (ป.1/3)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นางสาวสุพิชา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสิษฐิพร พิทักษา ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 4 (ป.1/4)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประธาน
2 นางภิญญดา ฐานวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นายสุริยะ พรมตวง ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
4 นายพัทธ์ฒวรรตน์ จันทร์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 5 (ป.1/5)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดำ ประธาน
2 นายธีรพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นายบัญญัติ ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
4 นายธวัชชัย กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นางสมคิด จำเริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 6 (ป.1/6)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางสาวสุพิชา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางนันทวัน งามแสง ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นายบัญญัติ ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
5 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ป.2/1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นายประไพร โสมสุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
4 นางสาววิไลวรรณ บัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 3 (ป.2/3)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสมบัติ หนองม่วง ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางพรรณี สะอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการ
4 นางละออง คำศรี ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 4 (ป.2/4)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ประธาน
2 นายบัณฑิกฤษฎิ์ สมมุติ ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นางแก้วศรี นามโส ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
4 นางสมหมาย ติงสะ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
5 นายอัครเดช พิมพ์โพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
6 นางอังคณา สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 5 (ป.2/5)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางสาวคำพันธ์ จิตตะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
3 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสาวสุกัลยา แสนสุภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
5 นางยุพิณ สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 (ป.2/2)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นายพงศธร สายลาด ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
3 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
4 นายสำรวย ชื่นใจ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
12
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 7 (ป.1/7)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง ประธาน
2 นายเด่นชัย สัมทาน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายดุสิต แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นายบรรจง โพธิสาร (ข้าราชการบำนาญ) ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 10.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นายรรจง โพธิสาร (ข้าราชการบำนาญ) ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
3
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 10.45น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นายบรรจง โพธิสาร (ข้าราชการบำนาญ) ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
4
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 11.30 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นายบรรจง โพธิสาร (ข้าราชการบำนาญ) ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
5
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 12.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
3 นางทิพา โพธิสกุล ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางนราวดี ศรีทับทิม ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการและเลขานุการ
6
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 12.30 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
3 นางทิพา โพธิสกุล ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางนราวดี ศรีทับทิม ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการและเลขานุการ
7
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
3 นางทิพา โพธิสกุล ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางนราวดี ศรีทับทิม ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการและเลขานุการ
8
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 14.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
3 นางทิพา โพธิสกุล ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางนราวดี ศรีทับทิม ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการและเลขานุการ
9
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 15.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
3 นางทิพา โพธิสกุล ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางนราวดี ศรีทับทิม ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการและเลขานุการ
10
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 16.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นายบรรจง โพธิสาร (ข้าราชการบำนาญ) ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
11
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 1 ห้องที่ 1 (ป.4/1)
8 ต.ค 2560 16.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นายบรรจง โพธิสาร (ข้าราชการบำนาญ) ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
12
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารใหม่ (รายการที่ 2)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเพ่งพิศ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นายนิคม พิมพ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
3 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
13
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารใหม่ (รายการที่ 2)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเพ่งพิศ ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นายนิคม พิมพ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
3 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
14
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ (รายการที่ 1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
3 นางทิพา โพธิสกุล ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางนราวดี ศรีทับทิม ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการและเลขานุการ
15
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารใหม่ (รายการที่ 3)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธาน
2 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
3 นายพิทักษ์ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
4 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
5 นายผาสุข สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
16
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์(รายการที่ 2)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธาน
2 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
3 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
4 นางสาวโสรชา กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางศุภาวีร์ อดทน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการและเลขานุการ
17
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เวที 1
8 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธาน
2 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นางศุภภิญญา บุญเลิศ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
18
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เวที 1
8 ต.ค 2560 09.30 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นายไชยยา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
5 นางศุภภิญญา บุญเลิศ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
19
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เวที 1
8 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ประธาน
2 นางภรนภา สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
3 นางสาวสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวประวีณา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
5 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
20
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เวที 2
8 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 Mr.Ambi Nesto ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
3 นางสาวกนกวรรณ แก่นการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายชนินทร์ เชื้อสอน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
21
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เวที 1
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฉัตรวิไล ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางเศรษฐดา ขันอ่อน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
3 นางนฤมล ศรีทา ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
4 นางสาวสุวพัชร บุญทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
5 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการและเลขานุการ
22
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม เวที 2
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 Mr.Ambi Nesto ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
3 นางสาวกนกวรรณ แก่นการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายชนินทร์ เชื้อสอน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สนาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ประธาน
2 นายประยูร กิ่งมะณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางวัชรา ท้าวด่อน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายสมศักดิ์ วงค์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
5 นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
6 นายนุทัศน์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
7 นายบุญฤทธิ์ คำศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
8 นายเจริญสุข วงศ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
9 นายสุรศักดิ์ วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
10 นายไพมณี สุระเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
11 นายพัฒนะ นาอุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
12 นางสาวธีระดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
13 นางสาวชระริน พันธ์ิ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สนาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น ประธาน
2 นายประยงค์ คำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายชูสกุล คำขาว ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
4 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
6 นายสุพิน สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
7 นายสีวรา บึงไกร ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
8 นายคมกฤช เกษสิริโยธิน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
9 ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
10 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
11 นายไสว วงศ์บา ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการ
12 นายโกวิทย์ มีศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
13 นายเฉลิมพล รักษาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
14 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สนาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ประธาน
2 นายพิทักษ์ ทางทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
3 นายสาเกียรติ แก้วปักษา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายสุริยา แก้ววงศา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นายประสาท สีหาบุญมาก ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
6 นางสาวณัฐนันท์ ธนาศิริสกุลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
7 นายศักดิ์สิทธ์ิ ท้าวด่อน ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
8 นางวลัยพร สีหาบุญมาก ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
9 นายศาสตรา สืบวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4
0070
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
5
0071
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
6
0102
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503 ) ห้องอนุบาล ชั้น 1ร.ร.บ้านไฮ(วันครู 2503 )
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก ประธาน
2 นางประคองศรี สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางโกสุม รีเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
7
0103
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503 ) ห้อง ป.1 ,ป.4 ชั้น 1 ร.ร.บ้านไฮ(2503)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
2 นางสาวแสงเทียน สีมา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
3 นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นายวิชัย สาสาย ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
8
0708
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายกฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ประธาน
2 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นางศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นางสาวสุกัลยา แสนสภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการและเลขานุการ
9
0709
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุรีย์รัตน์ ส่วงเมา ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางรัตติยา วรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
3 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางสาวจำรัส ตั่งมั่น ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการและเลขานุการ
10
0776
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503 ) ห้องป.2 ,ห้องป.6 ชั้น 2 ร.ร.บ้านไฮ(วันครู 2503)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0005
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย ประธาน
2 นางสาวมาลัย พวงพิลา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
2
0016
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
4 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
3
0017
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนเดช โพธิ์สาชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ประธาน
2 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายโกศล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวสุภาวดี คลังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและเลขานุการ
4
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้อาคาร 100 ปี ห้องที่ 1 (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ประธาน
2 นายชำนาญ พูลสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการ
3 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นางบุษปวัน อ่อนทรวง ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
5 นางสาววิลาสินี ศิริรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารใหม่ (100/27) โซน2
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ประธาน
2 นายนพพร เทศะบำรุง ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
3 นางจิตสุดา เสมอศรี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นายสมชาย กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคาร ป.5 เดิม)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพีระวัฒน์ โพธ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นายทองสุข จันทร์พรหม ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นายสัสดี สีผาลา ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
5 นายวสันต์ คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารใหม่ (100/27) โซน2
8 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสวก วิริยะบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินวิทยา ประธาน
2 นายวีระชัย ดวงมาลา ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย กรรมการ
3 นายสมบูรณ์ บัวแสน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางอนงค์ ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการและเลขานุการ
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารใหม่ (100/27) โซน2
8 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นางสาวอลิสา สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางผณิตนุช ทองเทพ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นางวิเชียร ศรีคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
5 นายสิทธิศักดิ์ สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพิสมัย ศรีโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางบังอร ไชยช่วย ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นางนิฤมล วรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นางอัมพร สีพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
5 นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประดิษฐ์ ผาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ประธาน
2 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสุนันท์ โมหา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นางศิริกัลยา พื้นอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
7
0018
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้ถุนอาคาร 100 ปี ห้องที่ 2 - 7
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางวันทา ศรีตระกูลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
3 นายสุนันท์ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางสุธนี พิศดู ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ ศรีรส ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานใต้ถุนอาคาร 100 ปี ห้องที่ 2 - 7
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายกฤษฎา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ ประธาน
2 นางนฤมิตร ถันทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางยุวดี วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางอรัญญา รักพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ อาคารอนุบาล
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น ประธาน
2 นางประยงค์ ร่วมจิตร ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นางนิภาภรณ์ ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางสาวสังวาล ชาวสำราญ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
5 นายสนอง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านผือ อาคารอนุบาล
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายไพฑูรย์ สายพิน ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
3 นายอรัณ ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
11
0026
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุสรณ์ 99 ปี ห้องที่ 1 - 2 (อบ.1/1-1/2)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
4 นางรังษีทอน ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
5 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุสรณ์ 99 ปี ห้องที่ 3 - 4 (อบ.1/3-1/4)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางเปรื่องศรี วันริโก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
3 นางวิภาพร โพธิ์สาชัย ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการ
4 นางรัชนีกร ธรรมษา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5 นางทัศนาพร แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
13
0034
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงนิทัศน์ (ห้องที่ 1 - 3)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางประครอง บรรพชาติ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
4 นางประเนียน จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร(หลังเก่า) โซนที่ 1
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นางสมสตรี วงค์แสง ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นางมยุรี จันทวี ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นางสาวประไพภรณ์ ปัญญา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
5 นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการและเลขานุการ
15
0734
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงนิทัศน์ (ห้องที่ 1 - 3)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางรุ่งนภา หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย ประธาน
2 นางรำไพ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
3 นางกุหลาบ พวงมะลิ ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
4 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นางชนาพร ลาดำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
2
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
8 ต.ค 2560 10.45 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นายถวิน คำไชย ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
3
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
8 ต.ค 2560 09.20 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางพิสมัย สารารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
5 นายศรชัย วงษ์ขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
4
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
8 ต.ค 2560 10.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนิธิศ ธรรมนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ ประธาน
2 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
3 นายภัทรเดช ทรงกลด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
5
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
8 ต.ค 2560 09.10 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
5 นายศรชัย วงษ์ขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
6
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
8 ต.ค 2560 09.40 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
4 นางพิสมัย สารารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
7
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
8 ต.ค 2560 11.50 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางดารณี สีสารี ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
8
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นางสาวนิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
3 นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางสุพิชญนันทน์ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
5 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหาร (หลังเก่า) โซนที่ 2
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ประธาน
2 นางสายสิน เพชรดา ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
3 นางสาวสุภาวดี บุญลี ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางเปรื่องศรี วันริโก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางกรรณิกา กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) (โซนที่ 1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอัญชลี เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นายถาวร ดับโศรก ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางปัทมาภรณ์ บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการและเลขานุการ
3
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) (โซนที่ 1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางอมรรัตน์ กรองกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสุกานดา ใจแข็ง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางทองสา ทำนุ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางทัศนาพร แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) (โซนที่ 1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก ประธาน
2 นางพรพิมล วงนามเถาว์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
3 นายอนุวัตร เกษอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นางสาวเกสร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
5
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) (โซนที่ 1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางสาวธิดารัตน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางจิตสุดา เสมอศรี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นายเสริญ บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
5 นายสมบูรณ์ บัวแสน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
6
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3) ห้อง ป.3/1 - 3/4
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางอุมาพร แสงสว่าง ครูโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 กรรมการ
3 นางบุญส่ง สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางผณิตนุช ทองเทพ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
7
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) (โซนที่ 2)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางสุนันท์ โมหา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางเทพี ทองมล ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
5 นายวีระชาติ แสงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
8
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1-2) (โซนที่ 2)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 สิบเอกนิพิฐพนธ์ หอมศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
3 นางสาวพรพรรณ์ พันแก่น ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
4 นางสาวเกสร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวถนอมนวล พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
9
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางสาวจินตนา ใจมนต์ ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นายสุนทร ทองนวล ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา จันทรา ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
10
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายคม สุธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวจินตนา ใจมนต์ ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
4 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา จันทรา ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
11
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ประธาน
2 นายปกรณ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
3 นายสุชาติ คู่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
4 นางสาวสุธีกรณ์ กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นางลำดวน จันทานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
12
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ใต้ถุนอาคารใหม่
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวสุพิศ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นางภัทราวดี เตชะวันโต ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
13
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ใต้ถุนอาคารใหม่
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางทิวา พินิจรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นายรันต์ วิถี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
5 นายรณชิต คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
14
0750
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายอภินันท์ มังตะการ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นายคม สุธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวกรกวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา จันทรา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
15
0752
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2560 09.00-12.00
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอัญชลี เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นางสาวสุภาวดี คลังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางสาวสุภาวดี ชูผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวศิริประภา แก้วคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
5 นางจิรญา นวนแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0650
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ห้องอาเซียน)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายวัฒนา แม่นทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
2
0651
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ห้องอาเซียน)
8 ต.ค 2560 10.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายวัฒนา แม่นทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
3
0652
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ห้องอาเซียน)
8 ต.ค 2560 10.30 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ดร.สมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธาน
2 นายไชยยา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการและเลขานุการ
4
0653
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ห้องอาเซียน)
8 ต.ค 2560 10.50 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ดร.สมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธาน
2 นายไชยยา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการและเลขานุการ
5
0654
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ห้องอาเซียน)
8 ต.ค 2560 11.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพัฒน์ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายทองใบ ไชยภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
3 นายสุริยัน อินทร์โสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นายคมสันต์ ลีทะ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
6
0655
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้อง 1 (ห้องอาเซียน)
8 ต.ค 2560 13.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพัฒน์ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายคมสันต์ ลีทะ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นายทองใบ ไชยภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายสุริยัน อินทร์โสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
7
0656
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ห้องอาเซียน)
8 ต.ค 2560 13.50 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพัฒน์ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายคมสันต์ สีทะ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นายสุริยัน อินทรโสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นายทองใบ ไชยภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
8
0657
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ห้องอาเซียน)
8 ต.ค 2560 14.10 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพัฒน์ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายคมสันต์ ลีทะ ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นายสุริยัน อินทร์โสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นายทองใบ ไชยภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
9
0659
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมโรงอาหารใหม่ (รายการที่ 1)
8 ต.ค 2560 09.00 น.
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ดร.สมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธาน
2 นายไชยยา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการและเลขานุการ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม