#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด นายวารินทร์ บุญเชิญ นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร 0862634093 nuanchan_dang@hotmail.com
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา นางสาวนิรมล ภูติโส 0908387442,045-811044 niramolpootiso@gmail.com
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ นางอัญชลี เกษมสุข นางสาววัลวลี สิตพงษ์ 0897178425 noiy_4120@hotmail.com
4 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว นางสาวนวพร ขันทอง 0807984634 navaporn16@gmail.com
5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ ร.ต.ต.นิเชต ฤทธิ์สิทธิ์ 0848295551
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
7 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) นายวชิระ ฉวีวงษ์ นางศิริรัตน์ ยงทวี 0879621226 krututaa555@gmail.com
8 โรงเรียนโนนสูง นางสาวดนตรี บุญลี นางอำไพ ไชยสงคราม 0810758333 ampai2011@hotmail.com
9 โรงเรียนบ้านกระเจา นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 0819999069 Chichana2507@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ นายพิชิต ศิริชนะ นางวรรณา รัตนา 0918280401 wanna.ratana@gmail.com
11 โรงเรียนบ้านกระทิง นายเสกสรรค์ สามสี นางสาวพิชญ์สินี ไทยสะเทือน 062-4563943 pimm19@hotmail.com
12 โรงเรียนบ้านกระบี่ นายจำนง ดีนันท์ นางนุชรี แก่นลา 0971869660 aor0118@hotmail.com
13 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ นางรุุ่งนภา จงใจ 0973409424 rungnapa53@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านกระเบา นายสุประกิต จันทร์ถา วรัญญา แดนกาไสย 0847990533 pnundanava@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา นายวุฒิพงษ์ ถันทอง นายพัฒนา แสงสุวรรณ 0872525790 patsan2556@gmail.com
16 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) นายโอภาส ดอกพวง นางไพรวัลย์ เจริญศรี 0881104479,0800440619,0876509969 noomnim_80@hotmail.com
17 โรงเรียนบ้านกระหวัน
18 โรงเรียนบ้านกราม นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ 0954285262 puipuipui2556@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) นายบัญญัติ ลาภบุญ 0610305924 lomsakph@gmail.com
20 โรงเรียนบ้านกันจด นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ นายภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ 0611643008 phatkawp@gmail.com
21 โรงเรียนบ้านกันจาน นางสาวสิริโสภา ขันทอง 0918287472 , 045660077 kikkok6@hotmail.com
22 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสงวน สีลากุล นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ 0848881826 chanankan.w@gmail.com
23 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย นายธวัชชัย บุญน้อย นายจิตรกร ปรีเปรม 0895840997 juk_preprem@hotmail.co.th
24 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย นายมานพ ตลับทอง นางจำปา สมรัตน์ 0817603484
25 โรงเรียนบ้านกันทรอม นายนิรภัย ศรแก้ว นายรันต์ วิถี 08 7252 1383 , 045 660027 Tewapitak.ran@gmail.com
26 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว นายธนภัทร ศรีโสด นายธนภัทร ศรีโสด 0892811406 k_kudnakeaw@hotmail.com
27 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย นางรุ่งนภา หลักเพชร นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย 0885941787 siriporn.khanchai2528@gmail.com
28 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง นายไพสงค์ แซ่เตีย นายสันติเวช พลแสน 0837333283 yyoubelongwithme@gmail.com
29 โรงเรียนบ้านแก นายเสรี ชินชัย นายประกิจ พันธุ์วิไล 0807994254 pr0aki0t@gmail.com
30 โรงเรียนบ้านขนาด นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ นางจิณห์วรา วันทา 0873777878 jinie_record@hotmail.com
31 โรงเรียนบ้านขนา นายพิชัย ตุลยเสวี นายประดิษฐ์ มีดี 0810701857 praditmidi@gmail.com
32 โรงเรียนบ้านขนุน นายวิมล มูลสาร นายวิมล มูลสาร 0812665541 Wimol-14@hotmail.com
33 โรงเรียนบ้านขะยูง นายสมคิด ปะถะมา นายดวงตา บุญชาลี 081-3893066 DuangtaB@gmail.com
34 โรงเรียนบ้านขุนหาญ นางวัชรา รัตโน นางปิยวดี กองหล้า 0880731711 maam3910@hotmail.com
35 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) นายบัญชา กาญจนเสน นางไพลิน ทีงาม 084-4303034 pailin.22@hotmail.co.th
36 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวร นางสาวนฤมล สุรวิทย์ 0881285964 narumon_gsrw@hotmail.com
37 โรงเรียนบ้านคำกลาง นายจิตกร ป้องกัน นายธนชัย อุ่นอ้วน 0945303160 toengtaranna@gmail.com
38 โรงเรียนบ้านคำสะอาด นายธีรเดช บุญเนตร นางเด่นดวง บุญชาลี 0943780962 denduang2516@gmail.com
39 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) นางลัคนา คณากรณ์ 0821517300 kytb_luk19@hotmail.com
40 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นายวีรชาติ แสงกล้า นายสมจิต ชาภักดี 0848972992 chapagdee@hotmail.co.th
41 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นางเนตรนภา สาระวรรณ นายประสิทธิ์ วงพินิจ 0821300541 prasitzaazaa@hotmail.com
42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา นายวิเชียร วงษ์ราช นายสุชาติ คู่แก้ว 0902563477 kusuchat@gmail.com
43 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) นายประสพ ขอจงสุข นายธิติพล เกษรัตน์ 0857761926 thitiphonkasaew@gmail.com
44 โรงเรียนบ้านจองกอ นายไพฑูรย์ พละไกร นางจินดา แก้วธรรม 0984766646 skn232@hotmail.com
45 โรงเรียนบ้านจะเนียว นายแมนศักดิ์ แถมวัน นายจตุพล บุญทวี 0872455655 tong00816@hotmail.com
46 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก นายจินดา ศรีรวัฒน์ นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ 0898427571 nijjareekrunu@hotmail.com
47 โรงเรียนบ้านจานบัว นายรัตนสิทธิ์ โสพล นายอนุพงศ์ บุญร่วม 0856132059 anupongdd@gmail.com
48 โรงเรียนบ้านจานเลียว
49 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ นายทวีเดช สุระชาติ 0896276214
50 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายจิมจง ทองคำวัน นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ 0847062221 nongn1010@gmail.com
51 โรงเรียนบ้านชำเขียน นายศักดา ดาระหงษ์ 0872575246, 0892709746 s.darahong@hotmail.com
52 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง นายทองดี ชื่นตา
53 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ นายนิธิศ ธรรมนิยม นางประไพศรี สุขพอดี 0935695932 arrton5932@gmail.com
54 โรงเรียนบ้านชำม่วง นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน 0872422332 Klinwarn@gmail.com
55 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
56 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก นายชุมพร ขันสิงห์ นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว 0817901906 ajandewit@hotmail.com
57 โรงเรียนบ้านซำตาโตง นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง นายสุวิน โสภา 0862582368 sopaboonsoun@gmail.com
58 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง นางสุภาภรณ์ สงนวน 0848395328 songnaun_2513@hotmail.com
59 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ นายอุทัย สร้อยสนธ์ นางจันจิรา สมหวัง 0879595245 aew87618@hotmail.com
60 โรงเรียนบ้านซำ นายธีระพงษ สุพรรณ์ นายอำนาจ แก้วหานาม 0910142143 oatericjohnson@hotmail.com
61 โรงเรียนบ้านดอนข่า นางวิชุดา ชัยชาญ นางประยงค์ ร่วมจิตร 0812968639 prayong0011@gmail.com
62 โรงเรียนบ้านดอนเขียว นายบัวลอน คำศรี นางพัชรี ครองยุติ 0862659317 krubualon@gmail.com
63 โรงเรียนบ้านด่าน นายประดิษฐ์ ผาธรรม นายโกศล ป้องกัน 092-4051910 kosoltee5@gmail.com
64 โรงเรียนบ้านดาน นายทรงพล โพธิ์ขาว นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า 0870464347 e_u_b@windowslive.com
65 โรงเรียนบ้านดู่ นายอภิศักดิ์ ไสว นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ +66895849395 kitjakan4@gmail.com
66 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ 090-1907833 authawat.21@gmail.com
67 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก นายสุพล ศรีจันทร์ นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง 0837238214 wisit.paona@gmail.com
68 โรงเรียนบ้านเดื่อ นายทวี สอนคำเสน นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ 0801617380 Udomlak958@gmail.com
69 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) นางสาวสำอาง ศรีทองธรรม 0800510838
70 โรงเรียนบ้านโดนอาว นายสมยศ ภูสิงห์ นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ 0846070276 jarruwan.jaja@gmail.com
71 โรงเรียนบ้านตระกวน นายธัชชัย นาจำปา นางธาวินี ประทุมวงค์ 0934130587 tawine.51@hotmail.com
72 โรงเรียนบ้านตระกาจ
73 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น นายประมาณ ประสานพันธ์ นางอำไพ บุญชาลี 0872464383 aumpai_s@hotmail.com
74 โรงเรียนบ้านตาเครือ นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ นายอภิชาติ ชินวงศ์ 0892325645 gtachincen@hotmail.com
75 โรงเรียนบ้านตาแท่น 0817902436
76 โรงเรียนบ้านตานวน นายมนูญ เลิศศรี นายวินัด อุ่นแก้ว 098-247-5928 nat_unk@hotmail.com
77 โรงเรียนบ้านตาแบน นางสายสิน เพชรดา 081 9676292 saisin008@yahoo.co.th
78 โรงเรียนบ้านตาปรก นายศิริพงษ์ บุตกร นางสาวอวยพร พานจันทร์ 0884747542 ouaypan57@gmail.com
79 โรงเรียนบ้านตายู
80 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข 09-08299527
81 โรงเรียนบ้านตาเส็ด นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร 0868769725 promviharn4@gmail.com
82 โรงเรียนบ้านตาหมื่น นายเกียรติคุณ สืบหล้า นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี 045969237,0856564965 thannawatn@gmail.com
83 โรงเรียนบ้านตาเอก นายชัยมงคล มีวงศ์ นายไพรัช อุดมพันธ์ 080-1592211 phairat1.npc@gmail.com
84 โรงเรียนบ้านตูม นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ นางสาวราตรี คงมาก 045923834 0852806595 kisicowboy@hotmail.com
85 โรงเรียนบ้านโตนด นายสุรินทร์ คำชัย นางพิชญา บุดดีเสาร์ 0980985552 Kanjanakatay@gmail.com
86 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ นายอัศวิน เกษสร นางบุญชุม คำทอง 0821537956 Kruchoom_2508@hotmail.com
87 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ดร.สมัย ทองมาก นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ 0812652376 siriwanpamuta022@gmail.com
88 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
89 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง นายมนตรี เหมือนมาตย์ นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ 0899470184 nan_ti_ya@hotmail.com
90 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ นายสิทธิชัย พงษ์สิน นางสาวละอองดาว ศีลให้อยู่สุข 087-9160976 kunnay1naja1@gmail.com
91 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน นายนที สุขพอดี นายเสถียร ขันตรี 0872627943 yut_houyai@hotmail.com
92 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ นายลมัย พวงเพ็ชร นางวรรณี แสนลา 0844175044 wennee.sanla@hotmaii.co.th
93 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย นายกัมพล เจริญรักษ์ นางระพีพร หงษ์วิเศษ 0811203865 hongwjsed2521@gmail.com
94 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน นายไพรัตน์ ทองบ่อ นายธัชชา เพิ่มเพียร 0852095855 tutsha@hotmail.com
95 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง นายอำนาจ น้อยแสง นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล 0876510420 yutivitd@gmail.com
96 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง นายฤทธิรุทร บุษบงก์ วรนุช ศรเพชร 0862657477 won.uch@hotmail.com
97 โรงเรียนบ้านนาขนวน นายสังคม อินทร์ขาว นางสาชฎาณิศ คำจันทร์ 0844177322 somsook1603@gmail.com
98 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม นายพรชัย บุญพร้อม นางชบาไพร ทาเสนาะ 0918357479 chabapai13@outlook.com
99 โรงเรียนบ้านนารังกา นางอุไรวรรณ คำฃัย นางสาววิลาสินี ศิริรัตน์ 081-9555611 wilakitti80@gmail.com
100 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ นายบรรจง นวลแย้ม นางกรวิกา ศิริบูรณ์ 0833657964 wika.kon15@gmail.com
101 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น นางสาวรัชนูญ มูลคำ 0804462913 wansam113_@hotmail.com
102 โรงเรียนบ้านโนนแก นายวัชระ จันทร์แสง นายธนพล ร้านจันทร์ 0918657794 chtor16@gmail.com
103 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ นายบุญเพียร พุทธวงค์ 0853059245 p9400p@gmail.com
104 โรงเรียนบ้านโนนคูณ นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง นางสาวศิวนาถ โสศรีสุข 0828745387 sutthirat_2551@hotmail.com
105 โรงเรียนบ้านโนนงาม
106 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ นางพรภิมนต์ คำชุมภู 0973325005 ponpimon_2529@hotmail.co.th
107 โรงเรียนบ้านโนนจิก นายสมรัก สมหวัง 0804884410 mahaey_2510@hotmail.com
108 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม นายเนติวัฒน์ บำรุง นางขนิษฐา แสงหิรัญ 0885943375 nitta_saeng@hotmail.com
109 โรงเรียนบ้านโนนเปือย นางอัญชลี เกษมสุข 0804691892 anchalee5423@gmail.com
110 โรงเรียนบ้านโนนแฝก นายนพรัตน์ สายลุน นางสาวกฤตยา สาสังข์ 0813066874 boona_7@hotmail.com
111 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0868687756
112 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน นายถวิล แพงยา นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ 08-0160-3751 laiad_2519@hotmail.co.th
113 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสาริศ ขำศรีบุศ วาสนา บุญพา 0981066740 wtime3wa@gmail.com
114 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายเสริญ บุญทองเพชร นางสาวธิดารัตน์ สัญญา 0862488806 Thida.sanya@gmail.com
115 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายอภิชาติ ชินวงศ์ 0892325645 nonsumran@hotmail.com
116 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง นางจันที เชื้อลี 0897175054
117 โรงเรียนบ้านโนนสูง นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี นางสาวพจนี พิมพ์ชัย 0973357125 potjaneepimchai@gmail.com
118 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 0957067956
119 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นายสุวัฒน์ มะโนชาติ นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์ 0812654645 , 045969111 techit21@hotmail.co.th
120 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ 0897204916 samachanid@gmail.com
121 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
122 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
123 โรงเรียนบ้านบักดอง นายอะเด็น สมัครพงศ์ นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ 086-2488696 ผอ. 0819664276 salathai03@hotmail.com
124 โรงเรียนบ้านบึงมะลู นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน 0926240463 puifainymphice@gmail.com
125 โรงเรียนบ้านปะทาย นายคณาธิป ยมณีย์ 0872138412 krootom2@gmail.com
126 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
127 โรงเรียนบ้านปุน นายประเวช สัตยากุล 0933282818 banpunschool@gmail.com
128 โรงเรียนบ้านผือ นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ 087-8244936 kruawan124@gmail.com
129 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน นายเพชร วงพรมมา นางแพรวพรรณ วงพรมมา 0871812557 kruooia3@gmail.com
130 โรงเรียนบ้านพยอม นายบุญคง เนตรภักดี นายคมสันต์ สีทะ 0857746678 khomsan006@hotmail.com
131 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
132 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) นายปรีชา รินวงศ์ นางกมล ชูกลิ่น 0872626487 kamonmana@gmail.com
133 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ 045660184, 0839318391 udomsaksriyan@gmail.com
134 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) นายทวีคูณ จวงการ นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ 0818761780 kittisak_12@windowslive.com
135 โรงเรียนบ้านเพ็ก นายสรวิศิษฏ์ ทางาม นายถาวร ครองยุติ 0862652056 krutar14@gmail.com
136 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล นายปรีชา ทองอินทร์ 0887073455
137 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ นายพิชัย จุลวรรณโณ นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว 045-665063 , 0897220673 phichaijun@gmail.com
138 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ 0902469931 sinee585@gmail.com
139 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา นางภัทรกิจ พรมวิหาร 0879564546 boborzang@hotmail.com
140 โรงเรียนบ้านภูทอง
141 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล นายอภินันท์ ฝอยทอง นายนพรัตน์ กินรา 0804806210 kinnaranopparat@gmail.com
142 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) นายบัวพัน ขันตี นางสาวอำไพ เคารพ 0872502654 5353LD@gmail.com
143 โรงเรียนบ้านม่วงแยก นางจิตรา กุมพันธ์ นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ 0892807430 kumpun_30@hotmail.com
144 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นายชาญ สมสะอาด นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ 085-0231045 banrongtasoonschool@gmail.com
145 โรงเรียนบ้านระโยง นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ นางกัลป์ธีร์ พละศรี 0956134276 jiabthee@gmail.com
146 โรงเรียนบ้านระหาร นายวิทวัส รัตโน นายภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ 0611643008 phatkawp@gmail.com
147 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ นายพล สำลี นายสาทิศ ศิริวงษ์ 0924239742 satim03@hotmail.com
148 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
149 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ นางละออง คำศรี 0894241198 teacher_laong@hotmail.com
150 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ 0821480942
151 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นายสมศักดิ์ สุขศาลา นางชณารัศมิ์ ยวนพันธ์ 083-3841783 anna_51_1104@hotmail.com
152 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ นายสมัย อดทน นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ 0918323405 sriudomsum@gmail.com
153 โรงเรียนบ้านศิลาทอง นางกาญจนา เพิ่มวิไล นายปกรณ์ โสพัฒน์ 0807970995 silatong2015@gmail.com
154 โรงเรียนบ้านศิวาลัย นายวัฒนา จันทะวงษ์ นายสัญญา จันคนา 086 258 2268 csanya73@gmail.com
155 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 0833692608
156 โรงเรียนบ้านสดำ นายไกรสร อุ่นแก้ว นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร 0878736176 rungkwun@gmai.com
157 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก นางลำใพร บุญแซม 0849598422
158 โรงเรียนบ้านสลับ นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง นางสาวจริยาภรณ์ โทศก 0956306687 sulub_school@hotmail.com
159 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นายเสถียร จำเริญ นายทศพล ขันทอง 092-6213001 Todsapon888@gmail.com
160 โรงเรียนบ้านสว่าง นายประพัฒน์ รักพรหม น.ส.วโรชา เฉลิมวงศ์ 0878734338 warocha-14@hotmail.com
161 โรงเรียนบ้านสะพุง นายบุญเล่ง บุตรศรี นายพงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ 0956155026 pongsitutumpen2505@gmail.com
162 โรงเรียนบ้านสังเม็ก นายทวี ฝอยทอง 0819772942
163 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง นายคำปัน จำปาเรือง นางสาวสุกัญญา อัตพงษ์ 0880807527 sukanya8712@gmail.com
164 โรงเรียนบ้านสามเส้า นายโกศรี พันธ์ยงค์ นางสุบิน ชื่นชาย 0857655079 dream.su52@gmail.com
165 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ นายชวน แก้วกัณหา นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ 0878743878 le_koong1@hotmail.com
166 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
167 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย ไผท คงศรีลา 0885804794 pathai.1120@gmail.com
168 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว นายกันหา สังสัมฤทธิ์ นางสาววิสุดา บุญล่วง 0881069589,0818369362,0819556022 ticktock_teach@hotmail.com
169 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง นางภรนภา สาสังข์ 0823737455 ttong1978@gmail.com
170 โรงเรียนบ้านหนองเก่า นายไสว มีสติ นางสาวดาวิณี อิงไทย 0800349623 palmy.zheza@gmail.com
171 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
172 โรงเรียนบ้านหนองคับคา นางพรรณี สะอาด 0816001149
173 โรงเรียนบ้านหนองคู นายสัญญา ศรีสุข นางสาวบุษบา เสาแก่น 080-1534927 Bassaba927@gmail.com
174 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) นางอุรา กรมพะไมย 0878744211
175 โรงเรียนบ้านหนองจิก นายทินกร มณีกุล นางสาวนันท์นภัส สุพงค์ 0880755206 nannapasja4655@gmail.com
176 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ นายเฉลิม มงคลแก่นทราย นางนุชนาถ พิมอักษร 0866341318 noot8909@gmail.com
177 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย นางไมตรี คมใส 0872390805
178 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ศศิธร สลับเชื้อ 085 0232631 sasitorn_kik@hotmail.com
179 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส นายชรลอน โชติรัตน์ นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล 0897180242,0813211273 nongtuksch@gmail.com
180 โรงเรียนบ้านหนองทา นายสมปอง ชินตะวัน นายสุเทพ เบิกบาน 0910676599 gensuga@gmail.com
181 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน นายนุทัศน์ กล้าหาญ 0868689664
182 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน นายสุนทร ทองสวัสดิ์ นางสาวสุกัญญา พาลี 0878707573 skn.palee@gmail.com
183 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
184 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี 045-660395, 06-3020-1649 sangarun_sk@hotmail.com
185 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นายวรุตม์ มั่นจิตร นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ 0892826165 kiddty55@gmail.com
186 โรงเรียนบ้านหนองบัว นายประชัน ธรรมรส นางสาวดวงใจ กตะศิลา 0872421887 pookpui.dk@gmail.com
187 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว 0900408561 prawaka666@gmail.com
188 โรงเรียนบ้านหนองผือ นายจำเริญ แก้วมณี นายบันลือศักดิ์ ปลื้มใจ 0619392358 bunlusak.p@gmail.com
189 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา นายกฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร 0898469750
190 โรงเรียนบ้านหนองยาว นางปรมาภรณ์ ทองสุ นางสาวบังอร ศรีผ่องใส 0810025635 sripongsai28@hotmail.com
191 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล นายนำพล กิ่งมะณี นายกรกฎ ณ อุบล 0870574330 imyuri80@gmail.com
192 โรงเรียนบ้านหนองรุง นางสาวทีฆรภัค ดวงสา นางปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ 0981022825 nongrungschool@gmail.com
193 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ นางทิพวัลย์ นามวงษ์ 0935453535 tm2b_tip@hotmail.co.th
194 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด นายชาญ ชมชื่น 0878682954
195 โรงเรียนบ้านหนองหว้า นางสุจิตรา ภูมิภาค นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ 0644457576 prawit1972@gmail.com
196 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นายสิทธินันท์ วรรณจู นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน 0860686634 naruttigorn@hotmail.com
197 โรงเรียนบ้านหนองหิน นายเสมียน ละเลิศ นางลำดวน ไชยโยธา 0879618356 lumduanchaiyotha@gmail.com
198 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย นายผดุง ชาติดร นางสาวภนัชนันท์ พันธ์วัตร์ 0812586916 weerachai567@gmail.com
199 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายสนิท จำปาทิพย์ นางสาวยุพิน มีผลกิจ 0872565876 aoy270418@gmail.com
200 โรงเรียนบ้านหนองฮาง นายสนั่น โคตรชัย นางสาวปวีณา คำศรี 0981514600 prampong5556@gmail.com
201 โรงเรียนบ้านหินวิทยา นายเสวก วิริยะบัณฑิต นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์ 0973425466 buatong991@gmail.com
202 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา นายบุญมี จันทวี นายสุริยา นนทา 0801637557 thummabut1975@gmail.com
203 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
204 โรงเรียนบ้านอาราง นายชัยนัตร ไชยสาร นางลำไพร หล้าศรี 0621952307 lamprailasri4@gmail.com
205 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) นายนิยม ศิริชนะ นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ 0848284484 mina.lady2526@gmail.com
206 โรงเรียนมหาราช 2 นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ 094-0257152
207 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ นางสาวนฤชล แสงสีทอง มารีย์อุปถัมภ์ 0872401019 naruchon2555@gmail.com
208 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม
209 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
210 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา นายประยุทธ์ สว่างวงษ์ นางกษิรา สุขโรจนภูวดล 0810722028 kroothip2531@gmail.com
211 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
212 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี นางสาวโสภา ใจหวัง 0870182351 Aui_sopa555@hotmail.com
213 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นายสัมพัทธ์ ศรีสุข นายอรรถสิทธิ์ อำนวย 0895712952 attasit.amnuay@gmail.com
214 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) นายณรงค์ จำปา นางสาวสมัย สะใบ 0868914929 chusamai12@gmail.com
215 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายทองหล่อ สิงห์คง นางสาวิตรี รังกระโทก 0910145953 tan_2517@windowslive.com
216 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
217 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ นางสาวบุญร่วม วิชาชัย นางประยงค์ สายะสมิต 0868700437 noy0868700437@gmail.com
218 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ นางนิภาพร ส่งเสริม 0848766535 Kru.tarn1@gmail.com
219 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา นายวีระชัย. สว่างวงษ์ สิบเอก เกียรติศักดิ์. พลนำ 0863581393 top0828671572@gmail.com

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม