#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายธนันต์พงษ์ พร้อมพรม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุวคนธ์ เรืองมณีวงษ์ รก.ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
4 น.ส.มยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายธนบูลย์ รุญเจริญ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
6 น.ส.นุชนาฎ ดวงมาลา รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสุวิชา วิชาชัย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุวิชา วิชาชัย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
12 นายลมัย พวงเพชร ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
13 นายประดิษฐ์ ผาธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
14 นายสมยศ ภูสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
15 นายวิมล มูลสาร ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
16 นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี ประธานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
17 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
18 นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
19 นายทวี พรหมดวงศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
20 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
21 นายสนั่น โคตรชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
22 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
23 นายธนบูลย์ รุญเจริญ รักษาการ.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
24 นายสุวคนธ์ เรืองมณีวงษ์ รักษาการ.ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
25 นางสาวนุชนาฎ ดวงมาลา รักษาการ.ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
26 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
27 นางพัชรี สามารถ นักวิชาการศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
28 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
29 นางสาวธนิทอร อธิลา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
30 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
31 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการดำเนินการ
32 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการดำเนินการ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม